מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

תוקף מדיניות פרטיות זו הינו החל מתאריך 02.04.2020  אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות לפני השימוש באתר.

 1. הקדמה
  • מדיניות הפרטיות שלהלן מפרטת את האופן בו נשמרת פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של משרד VBIR – ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג, רואי חשבון (להלן: "המשרד"), מרחוב מנחם בגין 11 רמת גן, או כל אתר אחר אשר יחליף אותו (להלן: "האתר") וקובעת איזה מידע נגיש לאחרים בעת שימוש באתר.
  • אנו עשויים לעבד מידע אישי למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו, כגון: מתן התכונות והשירותים שלנו למשתמשים; למטרות תחזוקה ושיפור של תכונות ושירותים אלו או פיתוח של תכונות ושירותים חדשים; אבטחת הפונקציונליות של האתר מבחינה איכותית וטכנית וכו'.
  • המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות באתר, כולם או חלקם, מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות הפרטיות ביחס לכל שימוש באתר, יהיה זה התקף במועד השימוש.
  • בגלישה או בשימוש באתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת ללא מגבלות או סייגים למדיניות הפרטיות שלהלן. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, עליך להימנע מכל גישה ו/או שימוש באתר.
  • בגלישה או בשימוש באתר זה, הנך מאשר כי לא יהיו לך כל טענות כנגד המשרד ו/או מי מטעמו ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו או מי מטעמם, למעט טענות הנוגעות להפרות של מדיניות הפרטיות שלהלן.
 1. הסכמה כללית
  • על ידי חשיפת מידע כלשהו באמצעות אתר האינטרנט אתה מסכים לאיסוף, לאחסון ולשימוש במידע כזה על ידי המשרד, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובהסכם תנאי השימוש. ככל שיש לך חששות לגבי האופן נאסף, משמש, או מועבר המידע אודותיך, כדאי לבדוק מעת לעת את האמור בדף זה. אם יש לך חששות ספציפיים אשר לא טופלו במדיניות פרטיות זו, אנא צור קשר בכתובת info@vbir.co.il .
 1. תכונות באתר
  • משתמשים המעוניינים ליצור קשר עם המשרד או להירשם לניוזלטר המפורסם מטעמו, יידרשו להזין את שמם, את מספר הטלפון שלהם ואת כתובת המייל שלהם באתר.
  • כל מידע נוסף שהמשתמש חושף בעת הפנייה, יימסר באחריות המשתמש בלבד.
  • כל משתמש שנרשם לניוזלטר של המשרד מצהיר בזאת כי הוא מעוניין לקבל מאיתנו הודעות בכתובת הדוא"ל שמשתמש זה סיפק לנו, וכי אותו משתמש היה רשאי לספק את כתובת הדוא"ל האמורה. משתמש שנרשם לניוזלטר ומעוניין להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה, רשאי בכל עת לשלוח בקשת הסרה באמצעות לחיצה על קישור מיוחד המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מהמשרד או ע"י שליחת בקשת הסרה לכתובת הדוא"ל: info@vbir.co.il.
 1. מידע הקשור למשתמשים וזכויות משתמשים
  • אם אתה בוחר להותיר את המידע האישי שלך באתרנו, אנו נאסוף אותו ונאחסן אותו בשרתינו אלא אם ו/או עד שתבקש מאיתנו למחוק אותו.
  • המשרד מתעד באופן אוטומטי כל מידע המתקבל מדפדפן האינטרנט של המשתמש על גבי השרתים שלו, כולל כתובת ה-IP שלו והעמודים בהם ביקר באתר. בהסכמה למדיניות פרטיות זו, המשתמש מסכים לאיסוף המידע האמור, למטרות הבאות: ניתוח סטטיסטי לשם שיפור שירותי האתר; יצירת קשר עם המשתמשים; ומניעה של שימוש לא מורשה או לא חוקי באתר.
  • המשרד ו/או מי מטעמו מתחייבים בזה, כי לא ימכרו, ישכירו או יעבירו בכל דרך אחרת את המידע האישי של המשתמשים, כולו או מקצתו, לכל צד שלישי שהוא, אלא במקרים הבאים: (1) המשתמש נתן הסכמתו להעברת המידע האמור; (2) המידע נדרש לפי חוק או לפי צו שיפוטי הדורש גילוי של המידע האמור לצד שלישי, או במקרה שהמשרד ו/או מי מטעמו יזהו כי מעשיו של משתמש מפרים את תנאי השימוש באתר או את החוק.
  • כמשתמש, יש לך את הזכות לעיון במידע הנוגע אלייך שנאסף על ידינו. בנוסף, אתה זכאי לבקש כי המידע האמור יתוקן או יעודכן, ואם אתה תושב או אזרח אירופאי אתה זכאי גם לבקש שהמידע יימחק. אם אתה מעוניין לממש את הזכויות האמורות, אנא צור עימנו קשר בכתובת info@vbir.co.il.
 1. עוגיות
  • "עוגיות" הן מסמכי מידע שממוקמים במחשב או במכשיר ממנו אתה גולש באתר, ולרוב כוללים מזהה אנונימי ייחודי. כאשר אתה מבקר באתר, שירותי צד ג' עשויים לשלוח עוגייה (“cookies”) אחת או יותר, חיצונית לאתר, דוגמת Google Analytics. אתה יכול לאפס את הדפדפן שלך כדי לדחות את כל העוגיות.
 1. אבטחת מידע
  • אנחנו נעזרים באמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן על המידע מפני גישה לא מורשית או שינוי לא מורשה, גילוי או השמדה של נתונים. אלה כוללים ביקורות פנימיות של איסוף, אחסון ועיבוד נתונים, שיטות העבודה ואמצעי אבטחה, כמו גם אמצעי אבטחה פיזיים כדי להתגונן מפני גישה בלתי מורשית למערכות בהן אנו מאחסנים נתונים אישיים שלנו.
  • על אף אמצעי הבטיחות האמורים לעיל, ייתכנו מקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכוח עליון, ואשר בעטיים עלול חלק מהמידע המועבר לנו על ידי המשתמשים להיחשף לשימוש בלתי מורשה. המשרד ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג ומין שהוא שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מחשיפה של מידע כאמור, למעט ככל שנזק זה נגרם בכוונת זדון או רשלנות רבתי של המשרד ו/או מי מטעמו.
 1. שינויים במדיניות פרטיות זו
  • מדיניות פרטיות זו עשויה להשתנות מעת לעת. אנו לא נצמצם את היקף הפרטיות שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו ללא קבלת הסכמתך. במקרה שאנו נשנה באופן משמעותי את תנאי מדיניות פרטיות זו, נספק לך את המידע הנחוץ באמצעות האתר, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או בכל בדרך אחרת כפי שייראה לנכון על ידינו.