Wealth Management

Wealth Management (WM)

"ניהול הון וליווי פיננסי"- Wealth Management הוא שירות הניתן ליחידים ומשפחות עתירי הון. במסגרת זו יינתנו שירותי ייעוץ ודיווח פיננסי ,תמיכה בניהול השקעות פיננסיות וריאליות, ייעוץ מיסוי, סיוע בהגשת דוחות לרשויות המס ורשויות אחרות ותמיכה (ייעוץ, הנה"ח וכיו"ב )בצרכים ספציפיים של הלקוח.

אנו מודעים, ופועלים בהתאם, לכך ששירותי ה WM כרוכים בהיכרות מעמיקה של הלקוח וצרכיו. קיימת חשיבות עצומה לרמת אמון מוחלטת של הלקוח בנו.

במשרדנו נצטבר ידע רחב ,ניסיון רב וגישה לגופים חיצוניים בתחומי, קשר עם יועצי השקעות, ייעוץ פיננסי, ייעוץ משפטי ונדל"ני, שירותי ראיית חשבון ומיסוי, תכנון פרישה ועוד.

 

הצוות המטפל בלקוחות ה WM פועל בהתבסס על העקרונות הבאים:

 1. לעולם לא לנהל השקעות ו/או לייעץ לגבי ביצוע השקעות (אך כן היות איש הקשר המרכזי עם המומחים בתחום).
 2. תמיד לפעול כאיש אמונו של הלקוח באופן מוחלט וללא פשרות.
 3. לתת שירות תחת יושרה אישית ומקצועית גבוהה ביותר.

מניסיוננו, יש "לתפור" לכל יחיד/משפחה את השירות על פי צרכיהם מתוך המגוון שלהלן:

 1. מיפוי מפורט של נכסי המשפחה בכל ההיבטים הקשורים לבעלות ולשימוש (זכויות חתימה, אנשי קשר של כל הגורמים הקשורים)
 2. בחינה מעמיקה של חבויות המס בארץ ובעולם הנעשית מתוך היכרות של כל ההשקעות הפיננסיות והאחרות
 3. ניתוח והצגת פיזור ההשקעות והנכסים (Asset Allocation) של המשפחה ככלי המשמעותי ביותר לשימור ההון עבור הדורות הבאים
 4. ניהול סיכונים קפדני והבקרות הנדרשות לפי סוגים של מנהלי השקעה / בנקים.
 5. מדידה השוואתית של ביצועי מנהלי התיקים ווידוא ביצוע מדיניות ההשקעה שהוגדרה על ידי הלקוח.
 6. בדיקת ביצוע העברות, עמלות בתוך ובין הבנקים השונים
 7. מתן סיוע בצרכים השוטפים והשנתיים לפי דרישת הרשויות השונות, בארץ ובחו"ל: מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, בנק ישראל, FATCA וכד'
 8. תרומות – ריכוז הטיפול הנדרש לביצוע התרומה.
 9. שיתוף פעולה עם יועצים משפטיים ואחרים
 10. קבלת מידע בזמן אמת על מנת לוודא ביצוע בהתאם לסיכום.
 11. ועוד ועוד…