אסמכתאות להתרת ודרישת עלויות, מאי 2012

אסמכתאות להתרת ודרישת עלויות
בתאריך 9 במאי 2012, פורסם על ידי מס הכנסה חוזר הדן במצבים בהם אי הימצאותן של אסמכתאות להוכחת עלות או קיומה של הוצאה לצורך חישוב ההכנסה החייבת אינה מונעת דרישה והכרה בהוצאה או בעלות של הנכס. בנוסף, נקבעו בחוזר זה אמות מידה שיחולו בקביעת שומה לנישום אשר אין בידו את החשבונית, שספריו נפסלו או שהוצאה שלא כדין. דוגמאות למצבים אלו הינם בין היתר –
1. הנישום לא שמר את התיעוד הנדרש בשל הוצאותיו השוטפות (רכישת מלאי, קבלת שירותים וכו') לתקופה של שבע שנים מתום שנת המס אליה היא מתייחסת או שש שנים מיום הגשת הדוח לאותה שנת המס, לפי המאוחר.
2. אין בידי הנישום חשבונית המעידה על העלות המקורית של רכוש קבוע שנרכש שלגביו נדרשה הוצאת פחת.
3. חשבוניות שהוצאו שלא כדין, כלומר, אינן כוללות את כל הפרטים שנקבעו בתקנה 9א' לתקנות מס ערך מוסף כגון, חשבוניות שהוצאו על ידי מי שאינו עוסק מורשה, אינן מפורטות ואינן משקפות את העסקה האמיתית.
על מנת לקבוע את ההוצאות אותן יש לנכות מהכנסתו של העסק, אשר שימשו לצורך ייצור
ההכנסה, על פקיד השומה לאמוד את ההוצאות על סמך ניסיונו והבנתו תוך שימוש באמצעים הקיימים ולהביא בחשבון את הנקודות הבאות, בין היתר –
1. להיווכח כי ההוצאה אותה דורש הנישום הינה אמיתית. לדוגמא, בעסקה של רכישת מוצרים ניתן לבדוק זאת על ידי אימות כי המוצרים שנרכשו אכן שימשו בעסק כחומרי גלם או כמלאי שנמכר.
2. בחינת גובה התשלום שבוצע בפועל והשוואתו לאמצעי זיהוי (צ'ק, העברה בנקאית) של הצד שמנגד. במידה ולא נמצאה אסמכתא לתשלום בפועל, יהיה על הנישום נטל הוכחה כבד יותר לקיומה של ההוצאה וסבירותה.
3. בדיקת הסכמים וחוזים חתומים על ידי הצדדים אשר מאששים את מהות וסכום ההסכם.
4. בדיקת הערכות שווי או מסמכים המעידים על שווי נכס.
5. בדיקת טפסי פחת (טופס י"א) הנלווים לדוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון.
6. בדיקת חשבונותיו של נושא משרה על מנת לוודא כי סכומים שהוצאו מהעסק לא הוחזרו אליו בעקיפין.

7. בדיקת סקרי שוק המעריכים את שווי השוק הנהוג בעסקאות מסוג דומה לצורך בחינת סבירות ההוצאה.
יובהר כי, במידה והנישום אינו עומד תחת נטל ההוכחה, פקיד השומה יחשב את הכנסתו על בסיס תסקירים כלכליים, השערות ואומדנים מקובלים בענף בו עוסק הנישום.
בנוסף, במקרה בו יצאה הוצאה אשר לא דווחה על ידי הצדדים ופקיד השומה החליט להתיר את ההוצאה, כולה או חלקה, היא תותר אך ורק אם דורש ההוצאה ניכה מס במקור על פי החוק. פקיד השומה יוודא את זקיפת ההכנסה בצד המקביל.
חשוב לציין כי, אין בחוזר זה לגרוע ממבחני האינטגרליות של ההוצאות כפי הנדרש בפקודת מס הכנסה.