ביטול חישוב מס מאוחד לזוגות נשואים העובדים יחד, אוקטובר 2013

ביטול חישוב מס מאוחד לזוגות נשואים העובדים יחד, אוקטובר 2013
ועדת השרים לענייני חקיקה, אישרה  ביום 11.11.2013 את תזכיר החוק של שר האוצר לביטול חישוב המס המאוחד לזוגות נשואים העובדים יחד.
התיקון מאפשר לזוגות נשואים העובדים יחד חישוב מס נפרד, ללא מגבלת שכר, על פי מדרגות המס של שכרם, החל מתחילת שנת 2014.
עד כה חלו מגבלות רבות על הכנסות בני זוג העובדים יחד מבחינת חישוב המס. בתחילת 2012 בעקבות מספר פסקי דין של בית המשפט העליון הוצאו שומות רטרואקטיביות לבני זוג רבים עם דרישה לתשלומי מס ניכרים. ניתן היה לתבוע חישוב נפרד אך רק כאשר בן הזוג משתכר לא יותר מ – 50,000 ₪ בשנה ובכפוף לעמידה במגבלות רבות.
נושא שלא קיבל ביטוי בהצעת החוק הממשלתית הינו החיוב הרטרואקטיבי עד לתחילת שנת המס 2014. בעניין החישוב הרטרואקטיבי קיימת הצעת חוק  פרטית של ח"כ גפני. תזכיר החוק יועבר כעת כהצעת חוק ממשלתית לאישור הכנסת, והוא יידון בוועדת הכספים של הכנסת במטרה להגיע להסכמות על פרטי חישוב ההטבות ולגבי שאלת החישוב הרטרואקטיבי. ומתאים לתרומתו לייצור ההכנסה מאותו מקור.
עיקרי תזכיר החוק :

• כאשר לבני זוג יש מקור הכנסה משותף כלומר – שמקור הכנסה של בן הזוג האחד תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני, החישוב לצורך מס יהיה חישוב נפרד, רק אם יגיעתו האישית של כל אחד מהם נחוצה לייצור ההכנסה של מקור ההכנסה המשותף, וכל אחד מהם מקבל הכנסה ביחס ישיר
ומתאים לתרומתו לייצור ההכנסה מאותו מקור.
• אם ההכנסה הופקה בבית המגורים של בני הזוג היא תוכר  בתנאי שבית המגורים משמש בדרך קבע את אותו מקור הכנסה וכי מרבית פעילות מקור ההכנסה המשותף נעשית בבית המגורים.

• מוצע להטיל סנקציה כלפי בני זוג שתבעו חישוב נפרד לפי סעיף 66(ד) לפקודה ונמצא כי אינם זכאים לו, כך שבשל גרעון המס שייווצר כתוצאה מדיווח כאמור, יוטל קנס בשיעור של 30%.