בסיס דיווח לצרכי מס מזומן או מצטבר, אוגוסט 2012

בסיס דיווח לצרכי מס מזומן או מצטבר
ביום 25 ביולי 2012, פרסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע 8/2012 בנושא בסיס דיווח לצרכי מס.
עד לפרסום זה, מדיניות רשות המיסים מיום 9 במרץ 2005 היתה, להתיר את האפשרות לדיווח על בסיס מזומן, גם אם הדוחות ערוכים על בסיס מצטבר, כל עוד החברה עוסקת במתן שירותים ואין לה מלאי עסקי.
במסגרת ההוראה החדשה, קבעה רשות המיסים כי החל מדוחות המס לשנת המס 2012 לא יתאפשר לחברות לשנות את בסיס הדיווח בדו"ח ההתאמה למס, כאשר הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס מצטבר. כלומר, כאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים ערכה החברה דו"ח כספי חשבונאי על בסיס מצטבר, לא ניתן יהיה לשנות את בסיס הדיווח בדו"ח התאמה לצרכי מס לבסיס מזומן. הדבר יתאפשר רק כאשר קיימת הוראה מפורשת לעניין הכנסה מסוימת בדיני המס. לדוגמא : הכנסה שמקור החיוב שלה הוא סעיף 2(6) או 2(7) לפקודה (לדוגמא הכנסה מדמי שכירות) ושולמה מראש, תדווח על בסיס מזומן, גם אם הדוחות ערוכים על בסיס מצטבר, וזאת מאחר וקיים דין ספציפי המעוגן בסעיף 8ב' לפקודה.
לשינוי מדיניות זה, עלולה להיות השפעה ניכרת על תוצאות המס של חברות אשר בחרו לדווח על בסיס מזומן.
נציין כי, החלטה זו לא תחול על דוחות על הכנסה המוגשים לגבי השנים שעד וכולל שנת המס 2011.
ברצוננו להדגיש, כי לעניות דעתנו טרם נאמרה המילה האחרונה בנושא זה וכי נדווח על התפתחות שתחול.