בקשה לחברה משפחתית, נובמבר 2011

בקשה לחברה משפחתית, נובמבר 2011
הגשת בקשה לקבלת מעמד חברה משפחתית – על החברה להגיש בקשה לפקיד השומה תוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה או לא יאוחר מחודש מתחילת שנת המס, כלומר עד ה- 30.11.2011. לבקשה יש לצרף את הסכמת הנישום שלו יוחסו ההכנסות וההפסדים של החברה.

הפסקת היות החברה משפחתית – חברה משפחתית זכאית לחזור בה מרצונה להיחשב לחברה משפחתית. החברה חייבת להודיע על כך לפקיד השומה עד למועד הגשת הדוח השנתי של אותה השנה לגביה אינה רוצה להיחשב כמשפחתית.
חשוב לציין כי אם במהלך השנה השתנו אחוזי האחזקה של הנישום הרשום (בעל הזכות לחלק הגדול ביותר ברווחים בחברה או החבר שהחברה ציינה בבקשתה הראשונית כי הוא אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים והגדולים ביותר ברווחים), על החברה לבחור בנישום אחר על פי תנאי הסעיף  ולהודיע על כך לפקיד השומה יחד עם הגשת הדוח לאותה שנה. אם לא הודיעה על כך, החברה תאבד את זכאותה להיות חברה משפחתית לצרכי מס.

חברה שחדלה להיות משפחתית תוכל לשוב להיחשב ככזאת רק בתום שלוש שנות מס החל מהשנה בה חדלה להיות משפחתית.