דיווח מקוון למע"מ, ינואר 2012

דיווח מקוון למע"מ
בהתאם לתיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975, החל מיום 1.1.2012 חובת הדיווח המפורט למע"מ תחול על כלל העוסקים, המלכ"רים והמוסדות הכספיים במשק.
על אף האמור ובהתאם להודעת רשות המיסים מיום 28.12.2011 צומצמה ההרחבה המתוכננת לשנת 2012 כך שתחול לגבי עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים כמפורט להלן:
1. עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2011 עלה על 2.5 מיליון ₪ (ולא 500,000 ₪)
2. עוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים, ללא תלות בגובה מחזור העסקאות.
3. מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 גבוה מ- 20 מיליון ₪ ללא תלות במספר העובדים המועסקים על ידי המלכ"ר.
4. מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 גבוה מ-4 מיליון ₪.

יצוין כי מלכ"רים ומוסדות כספיים אשר חייבים בדיווח מקוון לראשונה בשנת 2012, יוכלו להגיש באופן חד פעמי את דו"ח ינואר ופברואר לשנת 2012 לא יאוחר מיום 15.4.2012.