הארכת תוקף הוראות השעה בדבר תשלום מע"מ על בסיס מזומן, מאי 2013

הארכת תוקף הוראות השעה בדבר תשלום מע"מ על בסיס מזומן, מאי 2013
תיקון 42 לחוק מע"מ משנת 2012 הרחיב את מעגל העוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן למע"מ , בין היתר ל:

  •  יצרנים וקמעונאים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 ₪.
  •  נותני שירותים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15,000,000 ₪.
  •  בעלי מקצועות חופשיים.

אותו תיקון הגביל את ההטבה ליצרנים עד ליום 31.3.2013.
ביום 13.5.2013 פורסמו תקנות מע"מ המאריכות את תוקפן של הוראת השעה, ביחס ליצרנים, בדבר תשלום מע"מ על בסיס מזומן עד ליום 31.12.2014.

אורכה זו מהווה הטבה לעוסקים קטנים מאחר ועוסקים אלו ידווחו על עסקאותיהם ויחויבו במע"מ רק במועד בו קיבלו את התקבולים בפועל ולא במועד מסירת המוצר.

בנוסף, על פי הוראת השעה, עוסקים שמחזורם עד 1,500,000 ₪ ישלמו מע"מ אחת לחודשיים. הוראת שעה זו, גם היא הוארכה עד ליום 31.12.2014.