הודעה על חישוב מס נפרד, נובמבר 2011

הודעה על חישוב מס נפרד
על פי סעיף 66 ה לפקודה , יש למסור הודעה על חישוב נפרד לבני זוג עד חודש לפחות לפני תחילת עריכת החישוב הנפרד לבני הזוג.
חשוב לציין כי באם נמסרה בעבר הודעה כזו, ההודעה תהא תקפה למשך שלוש שנות מס שתחילתן בתחילת שנת המס הראשונה שלגביה נדרש החישוב הנפרד וכל עוד מתקיימים בבני הזוג התנאים המזכים לחישוב נפרד. במידה ותקופה זו עברה, יש להודיע מחדש לפקיד השומה על רצון בני הזוג לחישוב נפרד.