הוראת פרשנות 2/2012 – חובות אבודים, מאי 2012

הוראת פרשנות 2/2012 – חובות אבודים
הוראה זו שהוצאה על ידי רשות המיסים כוללת הנחיות בנוגע להכרה בחוב אבוד לעניין חוק מע"מ ודרך קבלת החזר מע"מ שמקורו בחוב אבוד.
חוב אבוד לעניין חוק מע"מ הינו חוב שנוצר במקרה בו עוסק ביצע עסקה אשר מועד החיוב במס לגביה חל בטרם נתקבלה התמורה מהקונה או ממקבל השירות.
בפסק דין אלקה אחזקות בע"מ משנת 1999 (ע"א 2112/95) נקבעו חמישה מבחנים מצטברים אשר יאפשרו החזר מס עסקאות ששולם –
1. בוצעה עסקה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מע"מ.
2. הוצאה חשבונית.
3. שולם מס העסקאות בגין החשבונית.
4. המוכר או נותן השירות לא קיבל את התמורה – בכסף או בשווה כסף.
5. החוב הפך ל"חוב אבוד" – כאשר הוכח להנחת דעתו של המנהל כי לא ניתן לגבותו.
להלן עיקרי הקריטריונים שנקבעו לענין הכרה כ"חוב אבוד" בהוראה משנת 2000 כולל שינויים שנוספו בהוראת הפרשנות הנוכחית.
א. ננקטו הליכי חדלות פירעון נגד החייב – השינוי בהוראת הפרשנות החדשה : במקרים של הליכי פירוק או פשיטת רגל החוב יוכר כאבוד במועד אישור המפרק או הנאמן כי העוסק בעל החוב הגיש תביעת חוב וכי חולק דיבידנד סופי . גם במקרים בהם המפרק או הנאמן יאשר בכתב, על פי נוסח מחייב שצורף כנספח להוראת הפרשנות, כי סיכויי העוסק בעל החוב לפירעון יתרת החוב קלושים ביותר, ניתן יהיה כבר במועד המצאת האישור כאמור להכיר ביתרת החוב כחוב אבוד. גם אם לא חולק עדיין דיבידנד סופי אבל ניתן להעריך את הדיבידנדים המשוערים שיחולקו בעתיד ניתן יהיה להוציא אישור כנ"ל.
ב. הוראת הפרשנות החדשה הוסיפה כי במקרים בהם מונה לחברה כונס נכסים בלבד ולא מתנהל הליך פירוק נגד החברה, החוב יוכר כאבוד באם כונס הנכסים המציא אישור כי השעבוד הצף חל על כלל נכסי החברה וכי אין הוא צופה כי יוותרו כספים לאחר התשלום לנושה המובטח. נציין כי, מינוי כונס נכסים על נכס מסוים אינו מספק לעניין זה אלא מיוני כונס על כלל נכסי החברה .
ג.    העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצאה לפועל על פי חוק ההוצאה לפועל נגד החייב. השינוי בהוראת הפרשנות החדשה: במידה והליכי ההוצאה לפועל שננקטו הם ביחס לרבע מסך החוב הנטען להיות אבוד, יוכר כל הסכום כחוב האבוד אם יוכח כי החוב הינו אמיתי, טרם נפרע ופעולות הגבייה וההוצאה לפועל לא הניבו תוצאות.
ד. חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים שאושר בפסק דין סופי של בית המשפט –  השינוי בהוראת הפרשנות החדשה: יש להביא את אישור הנאמן להסדר הנושים לכך שהעוסק בעל החוב הגיש תביעת חוב ואת אחוז הפירעון הצפוי על פי הסדר הנושים. יתרת החוב שלא צפויה להיפרע תוכר כחוב אבוד לאחר קבלת החלטת בית המשפט המחוזי.  נציין כי, אין צורך להמתין לפירעון של כל תשלומי ההסדר.
ה. בכל מקרה אחר, לא יוכר החוב כאבוד אלא בנסיבות הבאות –

  •  החייב נפטר ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש.
  •  החייב עזב את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל.
  •  כאשר החוב איננו בסכומים גבוהים, רשאי ממונה מע"מ אזורי להכיר בחוב כחוב אבוד  אם יוכח להנחת דעתו שננקטו הליכי גביה ראויים אשר לא הניבו תוצאות . בהוראת הפרשנות החדשה

נקבע כי ניתן יהיה להכיר בחוב כחוב אבוד רק כאשר יתקיימו כל המקרים המצטברים הבאים : עלות גביית החוב גבוהה מסכום החוב עצמו, עוסק בעל החוב נקט בהליכים סבירים לגביית החוב אשר לא הניבו תוצאות וכי מרבית העסקאות של העוסק בעל החוב הן עם לקוחות שאינם רשומים כ"עוסק" על פי החוק.