החוק לשינוי נטל המס, ינואר 2012

החוק לשינוי נטל המס
ביום 6 בדצמבר 2011 פורסם החוק לשינוי נטל המס ובו תוקנה , בין היתר, פקודת מס הכנסה.
תיקונים הקשורים לנקודות זיכוי –
1. נקודות זיכוי לאב בגין "פעוט" –
"פעוט" מוגדר על פי התיקון כילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס.
על פי התיקון, נקבע כי החל מה- 1.1.2012, גבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת לידת הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים. בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה יהיה זכאי לשתי נקודות זיכוי.
שווי נקודת זיכוי בשנת 2012 במונחי נטו הינו כ- 2,500 ₪ לשנה.
נציין כי נקודות זיכוי אלה יינתנו בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לאישה בגין ילדיה.
חשוב להדגיש כי על מנת להנות מהטבה זו, יש להקפיד על מילוי פרטי הילדים באופן מדויק בטופס 101 לשנת 2012, כולל תאריכי לידה ומספר תעודת זהות.

על אף התיקון, במקרים בו גבר החי בנפרד אשר ילדיו בחזקתו וכלכלתם עליו , כלומר מקבל נקודת זיכוי בגין ילדיו במסגרת סעיפים 40(ב) ו-66(ג), לא יהא זכאי לקבלת נקודות הזיכוי הנוספות.

2. נקודות זיכוי בשל "גיל חמש" –
במסגרת סעיפים 40(ב) ו-66(ג) נקבע כי הורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו, יקבל נקודת זיכוי נוספת בשנת המס שלאחר הלידה עד שנת המס בה ימלאו לילד 5 שנים.
במסגרת התיקון האמור, נקבע כי הוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו, לא יותרו בניכוי.

3. נקודות זיכוי נוספות  –
נקבע כי במשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד" (מוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים) , בין אם מדובר בגבר ובין אם מדובר באישה, יהיה זכאי הורה כאמור לנקודות זיכוי נוספת וזאת בנוסף לנקודת הזיכוי בשל ילדים כפי שהיה ולנקודות זיכוי החדשות בשל "גיל 5" ובשל "פעוט".
תיקונים עיקריים נוספים-

 מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית –
תקרות ההכנסות רווחו ותואמו למדד הידוע ב- 1.1.2012 (מדד 11/2011).
משמעות הדבר היא הקטנת נטל המס בהתאם לרמת ההכנסה.

להלן מדרגות המס לשנת 2012 –

הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית)
עד 5,200 10% עד 62,400
מ- 5,201 עד 8,880 14% מ- 62,401 עד 106,560
מ- 8,881 עד 14,430 21% מ-106,561 עד 173,160
מ- 14,431 עד 21,780 30% מ- 173,161 עד 261,360
מ- 21,781 עד 41,830 33% מ- 261,361 עד 501,960
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף