הסדר ביטוחי לבעלי שליטה בשנת 2012, יולי 2012

הסדר ביטוחי לבעלי שליטה בשנת 2012, יולי 2012
ביום 2.5.2012 אושר בכנסת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
לפני התיקון, חברת מעטים (חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר ואינה חברה בת ולא חברה שיש לציבור עניין ממשי בה) הייתה רשאית לנכות כהוצאה סכומים ששילמה עבור בעל השליטה בגין פיצויים וקצבה עד לסך של 11,950 ₪ (תקרה לשנת 2012). בנוסף, החברה הייתה רשאית לבצע הפקדה מוכרת נוספת לטובת ביטוח לאובדן כושר עבודה.
במסגרת התיקון, סעיף 32 (9) לפקודה תוקן ובכך הגדיל משמעותית את סכומי ההפקדה המוכרים לחברה.
להלן הסכומים שישולמו לבעל שליטה, שחברת מעטים רשאית לנכות כהוצאה לצרכי מס החל מה-1 בינואר 2012:
1. עבור מרכיב תגמולים ואובדן כושר עבודה עבור בעל שליטה העובד בחברה כשכיר – עד לסכום של 2,586 ₪ לחודש. סכום זה מהווה 7.5% מתקרת שכר של ארבע פעמי השכר הממוצע במשק והינו זהה לסכום הפקדה עבור עובד רגיל. חשוב לציין כי סכום זה כולל גם את שיעור ההפקדה המרבי המוכר לביטוח אובדן כושר עבודה.
2. בנוסף להפקדות בגין תגמולים ואובדן כושר עבודה, תחשב ההפקדה לפיצויים לבעל שליטה כהוצאה מותרת בניכוי לחברה, עד לסך של 11,950 ₪ לשנה.
3. ההוצאה המותרת לחברה בגין קצבה שתשולם לעובד לשעבר שהיה בעל שליטה או לקרובו, תוגבל לשיעור של 1.5% ממשכורתו הממוצעת בכל תקופת העבודה כפול שנות עבודתו.
4. לעניין קרן השתלמות לבעל שליטה, לא חל שינוי. ההוצאה המותרת לחברה נותרה בשיעור של 4.5% משכר שנתי של עד 188,544 ש"ח (15,712 ש"ח לחודש).