הקלות במע"מ לעסקים קטנים, פברואר 2012

הקלות במע"מ לעסקים קטנים, פברואר 2012
במטרה להמשיך ולהקל על מצוקת האשראי של העסקים הקטנים במשק, נחתמה ע"י שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ, במהלך חודש ינואר 2012, הצעה לתיקון תקנות מע"מ בנושא. מטרת התקנות הינה להקל על תזרים המזומנים של העוסקים הקטנים ע"י הכללתם במגזר היצרני בציבור משלמי מע"מ על בסיס מזומן וכמו כן, יהיו רשאים עסקים אלו להמשיך ולדווח על הכנסותיהם למע"מ על בסיס דו חודשי.
כלומר, על פי הוראת שעה שנקבעה בהצעה, יצרנים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 ₪ יוכלו בשנת 2012 להגיש דיווח על בסיס מזומן על עסקאותיהם. קרי, החיוב במס על עסקאותיהם יחול עם קבלת התמורה.
כמו-כן, מציע שר האוצר להאריך את הוראת השעה הקיימת ולקבוע כי גם בשנת 2012 עוסקים שמחזור עסקאותיהם לתקופה שמיום 1/9/2010 ועד יום 31/8/2011, לא עלה על 1,500,000 ₪, ידווחו למע"מ על בסיס דו-חודשי. הפנקסים המעודכנים נשלחים בימים אלה לציבור העוסקים.