ויתור על הטבות מפעל מוטב לטובת הטבות מפעל מועדף, יולי 2013

ויתור על הטבות מפעל מוטב לטובת הטבות מפעל מועדף, יולי 2013
החלטת מיסוי זו עוסקת בתיקון מספר 68 לחוק עידוד השקעות הון ולאפשרות הויתור על הטבות מפעל מוטב לטובת הטבות מפעל מועדף.

"מפעל מוטב" –  מפעל תעשייתי או בית מלון (לרבות חניון),שהינו מפעל התורם לעצמאות הכלכלית של משק המדינה והוא "בר תחרות"  התורם לתוצר המקומי הגולמי, ושלשם הקמתו או הרחבתו הייתה" השקעה מזערית מזכה".

"מפעל מועדף" – הגדרת המונח "מפעל מועדף", החליפה למעשה את הגדרת המונח "מפעל מוטב" כנוסחו עד לתיקון מספר 68, אך רק לעניין "מפעל תעשייתי" שאינו "מפעל תיירותי". בנוסף, לגבי "מפעל מועדף", לא קיימת דרישה לביצוע "השקעה מזערית מזכה" בנכסים יצרניים, וכן לא קיימת דרישה לבצע "הקמה" או "הרחבה" של מפעל, או להודיע על "שנת בחירה" כפי שהיה נדרש מ"מפעל מוטב".

חברה תושבת ישראל אשר עוסקת בפיתוח וייצור ואשר קיבלה בעבר הטבות מפעל מוטב, כנוסחם לפני תיקון מספר 68, ביקשה לוותר על הטבות אלו לטובת הטבות מפעל מועדף, כנוסחם לאחר תיקון מספר 68. החברה טענה כי לא חל כל שינוי בעובדות לגבי המפעל במהלך התקופה מאז קיבלה את ההטבות בגין מפעל מוטב.
החלטת המיסוי הינה כדלקמן:
נקבע כי מאחר והחברה קיבלה בעבר החלטת מיסוי בנושא מפעל תעשייתי והכנסה מוטבת, יראו במפעלה של החברה מפעל תעשייתי והכנסה מועדפת, לבקשת החברה, בכפוף למספר תנאים מסוימים.