זיכוי ממס בגין תרומות באמצעות תלוש השכר, ספטמבר 2012

זיכוי ממס בגין תרומות באמצעות תלוש השכר, ספטמבר 2012
בהתאם להוראות תקנה 9(א) לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים, פקיד שומה רשאי, על פי בקשת העובד, להורות למעביד להקטין את ניכוי המס או להימנע מניכוי מס כאשר לעובד מגיע ניכוי, זיכוי או נקודת זיכוי, או כאשר הכנסתו פטורה ממס (כולה או מקצתה) לרבות בשל המקרים המפורטים בתקנות ובכללם גם בשל תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. בנוסף נקבע כי, המנהל רשאי להודיע לכלל המעבידים או לחלקם כי עליהם להתיר את ההנחות או הפטורים ממס שבתקנה זו, כולם או מקצתם, גם בלי אישור פקיד השומה ומשהודיע כך, חייב המעביד להתיר את ההנחות או הפטורים האמורים. מנהל רשות המיסים אכן הודיע על פיתוחה של מערכת ממוחשבת חדשה המאפשרת למעבידים שעומדים בתנאים שלהלן לתת לעובדים שלהם זיכוי ממס בשיעור 35% מהתרומות שנתנו (לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) וזאת באמצעות תלוש השכר, ללא צורך בפנייה פרטנית של המעביד לקבלת אישור.

התנאים והדרישות אשר יחולו הינם, בין היתר :

1. מצבת כוח האדם של המעביד מונה 50 עובדים לפחות בממוצע בשנים עשר החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
2. המעביד ייתן את הזיכוי, אך ורק לעובדיו, באמצעות תלוש השכר ובתיק הניכויים הרשום על שמו.
3. למעביד יש נגישות לקבלת מידע בנוגע למוסד הציבורי שאליו נעשתה התרומה ובאם מוסד זה מחזיק באישור תרומות תקף ( הבדיקה נעשית דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים www.mof.gov.il/taxes (.
4. המעביד עומד בכל תנאי החוק בדבר ניהול ספרים כדין.
5. למעביד אין חובות בגין אי הגשת דוחות, העדר דיווחים, חובות מס ,אי תשלום קנסות וכו'.
6. למעביד מנגנון מסודר לבדיקה ושמירה של הקבלות המקוריות של התרומות שהתקבלו מהעובדים ובעל כוח אדם מיומן לצורך ביצוע חישוב מדויק של הזיכוי בגין תרומות אלו.
7. המעביד מנהל קובץ ובו כלול מידע בנוגע לתרומות ( שם העובד, ת.ז, תאריך התרומה, סכום התרומה, שם המוסד מקבל התרומה ומספר התיק במס הכנסה, חישוב הזיכוי).
8. המעביד יקבל את הקבלות המקוריות בגין התרומות ובנוסף הצהרת העובד כי מדובר בתרומות ולא בתשלום עבור שירות או נכס. קבלות והצהרות אלו יישמרו אצל המעביד בהתאם להוראות ניהול ספרים.
9.  המעביד לא יתיר זיכוי בגין תרומה לגוף הקשור אליו, במישרין או בעקיפין.
10. סכום התרומה המרבי שבגינו המעביד רשאי להתיר זיכוי מוגבל ל- 25,000 ₪ לתורם. הסכום המזערי הינו בהתאם לקבוע במסגרת סעיף 46 לפקודה.
11. על המעביד להגיש, עד ליום 31 במרץ, דוח על כל התרומות והזיכויים שניתנו במהלך שנת המס הקודמת.