חוק ההסדרים לעניין עליית מס על דיבידנד הקבוע בחוק לעידוד השקעות הון, אוגוסט 2013

חוק ההסדרים לעניין עליית מס על דיבידנד הקבוע בחוק לעידוד השקעות הון, אוגוסט 2013
במסגרת אישור חוק ההסדרים בכנסת, אושרו בין היתר, שינויים משמעותיים בדבר עליית שיעור המס על דיבידנד לבעלי מפעלים מאושרים/מועדפים.
על פי החוק, החל משנת 2014 יעלה שיעור המס על דיבידנד הקבוע בחוק לעידוד השקעות הון ל-20% במקום 15% וזאת אם הדיבידנד חולק מהמקורות הבאים:
1. הכנסה של חברה בעלת מפעל תיירותי שאושר בגינו מענק להקמה או הרחבה בשנת 2014 ואילך.
2. הכנסה של חברה בעלת מפעל חקלאי שהושגה בשנת 2014 ואילך.
3. הכנסה של חברה בעלת מפעל מוטב שהושגה בתקופת הטבות שתחילתה בשנת בחירה שהיא שנת 2014 ואילך.
4. הכנסה של מפעל מועדף. חשוב לציין כי עליית שיעור המס ל-20% תקפה גם על חלוקה שמקורה ברווחים שהופקו לפני שנת 2014. מסיבה זו, קיימת חשיבות לחלוקת ההכנסות המועדפות עד ליום 31.12.2013 (הכנסות מועדפות אשר נצברו עד לאותו יום).