חוק להגברת אכיפה של דיני עבודה, התשע"ב – 2011

רקע
בהתאם להוראות החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה, התשע"ב – 2011 אשר פורסם ביום 19 בדצמבר 2011 ונכנס לתוקף ביום 19 ביוני 2012, חל איסור על התקשרות בין מזמיני שירות לבין קבלנים בחוזים שאינם מבטיחים שכר בסיסי לעובדים בתחומים: ניקיון, שמירה, אבטחה והסעדה. עוד נקבע כי מזמין השירות או מנכ"ל שלו, שחתמו על הסכם כאמור, עלולים  להתבע  בדין פלילי.
נקבעו סנקציות אזרחיות ופליליות על מזמין השירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בהוראות החוק (תוספת שנייה) הכוללים רשימה של חוקים מפורטים שמעבר על אחד מהם עלול לגרום להטלת עיצום כספי של בין 2,500 ₪ ל- 35,000 ₪ בנוסף לסנקציה הפלילית.
תפקידו של חוק זה הוא לתת הגנה למזמין השירות על ידי ביצוע בדיקות תקופתיות שיבוצעו עבור מזמין השירות על ידי בודק שכר מוסמך.
בהוראת השעה שפורסמה לאחרונה, לעניין בדיקות תקופתיות שעל בודק שכר מוסמך לבצע, נקבע כי, בשלב זה בדיקות תקופתיות יחשבו ל"בדיקות של רואה חשבון שנערכו לגבי 10% לפחות מהעובדים, לפחות אחת ל- 9 חודשים".
הצורך למינוי בודק שכר מוסמך חל על מזמין השירות שלו ארבעה עובדים לפחות, בין אם הם עובדים של קבלן אחד ובין אם הם עובדים של מספר קבלנים.

השירות המוצע
למשרדנו ניסיון רב שנים בתחומי חוקי העבודה הכולל, בין השאר:
1. מחלקת חשבות שכר אשר נותנת שירותים עבור חברות שונות במשק הכוללות מספר רב של עובדים, כולל הנהלות בכירות.
2. ביצוע ביקורות שכר לגופים שונים הכוללים : תשלומי שכר והוצאות נלוות לשכר  וכן נאותות עמידה בהוראות החוקים הרלוונטיים.

הפעילות שתבוצע
א. קיום פגישה בתחילת השנה עם הקבלנים הרלבנטיים , במטרה לבצע תאום ציפיות ביחס לדרישות / מטרות הבקרה שתבוצע במהלך השנה.
ב. הוצאת דוחות על הפרות / חריגות השכר שביצעו הקבלנים, שכללו בין השאר אי תשלום שעות נוספות, תוספת משפחה, ותק, חגים, חופש, הבראה, גמל וכן תחלופה גבוהה של עובדים.
ג. יצירת קשר ישיר עם עובדי הקבלן (בדיקות מדגמיות) לצורכי השוואת נתוני עבודה ושכר, הסכם העסקה, תלושי השכר ודוחות השעות, אל מול התשלום בפועל.
ד. אכיפה מעשית של חוקי העבודה / הסכם על הקבלנים כך שעובדים יקבלו מלוא זכויותיהם במהלך שנת העבודה, מבלי לערב גורמי משפטיים ו/או הוצאת העובדים מחוץ למעגל העבודה.
ה. הוצאת חוות דעת מסכמת לגבי הבדיקות שנעשו , מסקנותיהן , והמלצות לשיפור לגבי כל קבלן בנפרד.

נשמח לעמוד לרשותכם לצורך מתן הבהרות ומענה על שאלות, ניתן לפנות בעניין זה לרו"ח תמיר בוקאי בטלפון 03-5766407 (מזכירות 03-6251166).
בכבוד רב,

ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג
רואי חשבון