מיסוי רווחים כלואים, פברואר 2013

מיסוי רווחים כלואים, פברואר 2013
תיקון 69 והוראת שעה לחוק עידוד השקעות הון

ביום 12 בנובמבר 2012 פורסם תיקון 69 והוראת שעה לחוק לעידוד השקעות הון.
"רווחים כלואים" – רווחים שהיו פטורים ממס בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון שלפני התיקון, שנצברו עד ליום 31.12.2011 אשר טרם קיימת בגינם חבות מס מצד החברה. חבות מס נוצרת במועד חלוקת הדיבידנד על ידי החברה.
תיקון 69 קובע הקלות לעניין מיסויים של הרווחים הכלואים ומאפשרת תשלום מס מופחת לחברות אשר יחלקו דיבידנד מתוך הרווחים הכלואים עד ליום 12.11.2013.
שיעור המס המופחת יהא בין 40%-70% מאחוז המס החייב ללא הוראת התיקון ובלבד שלא יפחת מ-6%.
חברה אשר תבחר לשלם מס בגין רווחים אלו, לא תוכל לחזור בה מהחלטתה ויהיה עליה לשלם את המס תוך 30 יום ממועד הבחירה.

לצורך קבלת שיעור המס המופחת, על החברה לעמוד בדרישות הבאות:
1. תשלום מס החברות המופחת תוך 30 יום ממועד הבחירה.
2. במהלך חמש השנים שתחילתן בשנת המס שבה חל מועד הבחירה, על החברה להשקיע במפעל תעשייתי למטרת:

  •  רכישת נכסים יצרניים (למעט בניינים); או
  •  השקעה במחקר ופיתוח בישראל; או
  •  תשלום שכר עבודה בגין העסקת עובדים חדשים שנוספו למפעל.

חשוב להדגיש כי אי עמידה בתנאים אלו, תגרום לחיוב מס חברות נוסף, על פי סעיף 52א(ג) לחוק עידוד השקעות הון, אשר יחושב על פי גובה ההפרש שבין ההשקעה הנדרשת לבין ההשקעה בפועל.

דיבידנד שיחולק ליחיד מתוך ההכנסה הצבורה של החברה (בניכוי מס החברות המוטב) יהא ממוסה על ידי היחיד בשיעור 15%.