מסלול סיוע לקידום חברות מתחילות, ינואר 2013

מסלול סיוע לקידום חברות מתחילות, ינואר 2013
מטרתה של הוראת מנכ"ל זו ליצור מסלול חדש, שיפעל לעידוד השקעה בחברות מתחילות, שלא קיבלו בעבר תמיכה מלשכת המדען הראשי, מלבד במסגרת תכנית תנופה ותכנית החממות הטכנולוגיות, וזאת על מנת לאפשר לחברות אלו המוקמות בישראל להמשיך ולפעול. במסגרת המסלול יינתנו אישורים רב-שנתיים לתכניות מחקר ופיתוח של חברות מתחילות וכן אפשרות לגייס את ההון התואם עד לחצי שנה אחרי מתן המענק, כל זאת על מנת להגביר את הוודאות לגבי התמיכות הממשלתיות בחברה ובכך להגביר את האטרקטיביות של חברות אלו להשקעה על ידי גורמים פרטיים.

"חברה מתחילה" – תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים הבאים במצטבר:

1. התאגדות בישראל: התאגיד התאגד כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל;
2. היקף מכירות: היקף המכירות של התאגיד ממועד ההתאגדות ועד מועד הגשת הבקשה אינו עולה על 500,000 ₪ בשנה.
3. מימון קודם מלשכת המדע"ר: התאגיד לא קיבל בעבר מימון מלשכת המדע"ר מלבד מימון במסגרת תכנית תנופה או במסגרת תכנית החממות;

4. גיל החברה: טרם חלפו 3 שנים בין המועד שהתאגד התאגיד בישראל לבין המועד שבו הוגשה הבקשה במסלול. תנאי זה לא יחול על תאגיד שזכה לקבל מימון במסגרת תכנית החממות. תאגיד זה יהיה זכאי להגיש בקשה רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד סיום תקופת התמיכה בו במסגרת תכנית החממות.
5. סך הוצאות: סך הוצאותיו של התאגיד ממועד הקמתו ועד מועד הגשת הבקשה לא עלה על 3 מיליון ₪. יחד עם זאת ביחס לתאגידים המפורטים להלן יחולו התנאים המפורטים ביחס אליהם:
א.  ביחס לתאגיד הפועל בתחום מדעי החיים בלבד, לא יעלה סך ההוצאות ממועד  הקמתו ועד מועד הגשת הבקשה על 4 מיליון ₪;
ב. ביחס לתאגיד הפועל בתחום מדעי החיים בלבד אשר זכה לקבל מימון במסגרת תכנית החממות, לא יעלה סך ההוצאות ממועד הקמתו ועד מועד הגשת הבקשה על 6 מיליון ₪ (המימון שזכה התאגיד לקבל במסגרת תכנית החממות ייכלל במסגרת חישוב ההוצאות האמור);
ג.    ביחס לתאגיד הפועל בתחום מדעי החיים בלבד אשר זכה לקבל מימון במסגרת תכנית החממות, בחממה אשר הוכרה ע"י ועדת החממות הטכנולוגיות של תכנית החממות כחממה פריפריאלית, לא יעלה סך ההוצאות ממועד הקמתו ועד מועד הגשת הבקשה על 7 מיליון ₪ (המימון שזכה התאגיד לקבל במסגרת תכנית החממות ייכלל במסגרת חישוב ההוצאות האמור);
ד.   ביחס לתאגיד אשר אינו פועל בתחום מדעי החיים וזכה לקבל מימון במסגרת תכנית החממות בחממה אשר הוכרה ע"י ועדת החממות הטכנולוגיות של תכנית החממות כחממה פריפריאלית, לא יעלה סך ההוצאות ממועד הקמתו ועד מועד הגשת הבקשה על 4 מיליון ₪ (המימון שזכה התאגיד לקבל במסגרת תכנית החממות ייכלל במסגרת חישוב ההוצאות האמור);
6. היקף מימון כולל: היקף המימון שגייס התאגיד, ממועד התאגדותו ועד מועד הגשת הבקשה, אינו עולה על 2 מיליון ₪. יחד עם זאת ביחס לתאגיד הפועל בתחום מדעי החיים בלבד, לא יעלה היקף המימון שגייס התאגיד ממועד התאגדותו ועד מועד הגשת הבקשה על 4 מיליון ₪. ביחס לתאגיד שזכה לקבל מימון במסגרת תכנית החממות, לא ייכלל המימון שהוענק במסגרת התכנית במסגרת חישוב היקף המימון האמור;
7. היקף מימון בשנה שקדמה להגשת הבקשה: התאגיד לא גייס יותר ממיליון ₪ בשנה שקדמה להגשת הבקשה. יחד עם זאת ביחס לתאגיד הפועל בתחום מדעי החיים בלבד יעמוד הסכום על 2 מיליון ₪ בשנה ולא הסכום האמור לעיל;
8. היעדר חובות או הימצאות בהליך פירוק כינוס וכיוצ"ב: התאגיד אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצאת בתהליך כינוס נכסים, פירוק וכיוצ"ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד ולרשויות המס.
9. כפל מימון: התאגיד אינו מקבל תמיכה נוספת מהממשלה לביצוע התכנית.
הוועדה תידון בבקשה בתוך חודשיים מיום הגשתה. תנאים ואמות מידה למתן הטבות ושיעורן יקבעו ע"י המדען הראשי ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.
באם תאושר הבקשה ע"י ועדת המחקר, שיעור המענק שיוענק יהיה בשיעור של 50% מהוצאות המוכרות שהוכרו ע"י ועדת המחקר. הוראות הכללים המותקנים לפי סעיף 28(ג) לחוק בנוגע למענקים ולתוספות למענקים יחולו על המענקים הניתנים במסגרת הוראה זו, לפי העניין. סך המימון שיוענק ע"י ועדת המחקר לתיק לא יעלה על סך של 5 מיליון ₪ לתקופה של עד 24 חודשים.  כניסת האישור לתוקפו מותנה בהצגת מימון משלים ממשקיע פרטי בתמורה למניות החברה טרם הגשת הבקשה או בתוך פרק זמן של 6 חדשים מיום אישור הבקשה על ידי ועדת המחקר.

אישורים, הצהרות ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לצורך בדיקת זכאות ניתן להוריד מאתר של לשכת המדע"ר בכתובת הבאה:
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0D55B76B-0761-42FF-A0E8-F2589EC0F28B.htm