מסמכים לדוח אישי לשנת 2013

מועדי הגשת הדו"ח האישי לשנת 2013:
המועד החוקי להגשת הדו"ח של נישום המנהל מערכת חשבונות חד צידית וכן שכיר החייב בהגשת דו"ח, הינו עד ליום 30.04.2014. ראוי להדגיש כי קיים פטור מדיווח מקוון לבעלי הכנסה מיגיעה אישית הנמוכה מ- 81,330 ₪ (לגבי שני בני זוג 162,650 ₪).  נישום המיוצג על ידי משרדנו רשאי להגיש את הדו"ח במועדים מאוחרים יותר בהתאם להסדר אורכות שקיים במשרד.

להלן רשימת המסמכים הדרושים:
המסמכים המפורטים להלן מתייחסים למגיש הדו"ח ולבת/בן זוגו –
1. טפסי 106 בגין הכנסות ממשכורת ו/או קצבה.

2. טפסי ניכוי מס במקור מריבית,דיבידנד וניירות ערך בכל חשבונות הבנקים והברוקרים לרבות חשבונות בחו"ל ( טפסי 867 מהבנקים בישראל).

3. הכנסות אחרות –
א. פירוט הכנסות והוצאות לפי מקורותיהן השונים לרבות הכנסות אחרות בחו"ל (מעסק או משלח יד, תגמולי מילואים, נכס בית וכיו"ב ).
ב. דוחות למע"מ, ספר תקבולים ותשלומים, פנקסי חשבוניות ומסמכי הוצאות.
ג. במידה וברשותך רכב המשמש את עסקך,לצורך זכאותך לפחת על הרכב נבקשך להמציא לנו את מחיר ותאריך הרכישה של הרכב. כמו כן אנא העבר אלינו את צילום רישיון הרכב, מסמכי ביטוח החובה, הביטוח המקיף ואגרת הרישוי.

4. אישורים מקוריים  על תשלומים סוציאלים (אישור לצרכי מס לשנת 2013 ) –
א. לביטוחי מנהלים,קצבה ופנסיה.
ב. לביטוח חיים.
ג. לקרן השתלמות.
ד. אישור שנתי על תשלומים לביטוח לאומי – אישור זה נמצא בתחילת פנקס התשלומים לשנת 2014.
ה. אישור לצרכי מס לבעלי משכנתאות (מופיע בסוף האישור לביטוח חיים).

5. אישורים מקוריים בגין תרומות שניתנו.

6. טפסי 856 – אישורים על ניכוי מס במקור שנוכה ע"י המשלמים.

7. פירוט תשלום מקדמות על חשבון המס לשנת 2013.

8. פרטים על הכנסות פטורות לשנת המס 2013 – כגון מימוש דירת יחיד, מימוש כלי רכב פרטי, הכנסות משכ"ד למגורים, פדיון קופת גמל, פדיון קרן השתלמות, פיצויי פיטורין פטורים ממס, החזר מחברת הביטוח בגין תאונה/נזק שנגרם לרכוש וכיו"ב.

9. באם רלוונטי – שומות מס שבח של עסקאות מקרקעין.

10. באם רלוונטי – אישורים בגין ילדים בעלי הפרעות קשב חמורות, לרבות הפנייה של ועדת השמה למוסד לימודי מיוחד ואישור מהנהלת הגן/בית הספר בו הילד לומד בפועל. (מומלץ במקרים הרלוונטים לפעול בהתאם לחוזר מס הכנסה בנושא שניתן לקבלו במשרדינו).

11. באם רלוונטי – אישור על סיום לימודים אקדמיים או סיום לימודי מקצוע.

12. באם רלוונטי – אישור על תשלום מזונות (כולל צילום פס"ד).

13. באם רלוונטי – אישור תושבות באזור פיתוח.

14. באם רלוונטי – תאריכי לידת ילדים מתחת לגיל 18.
נבקשכם להמציא בהקדם את כל המסמכים הרלוונטיים הדרושים.
בכבוד רב,
ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג
רואי חשבון