מענקים מהקרן לעידוד שיווק בחו"ל, אוגוסט 2012

מענקים מהקרן לעידוד שיווק בחו"ל
לאחרונה, פורסמו הוראות מנכ"ל משרד התמ"ת בנושא הקרן לעידוד השיווק לחו"ל. במסגרת הוראות אלו, הושקה תוכנית סיוע חדשה על מנת לסייע לייצואן בודד בשיווק לחו"ל.
התוכנית החדשה מיועדת ליצואנים המתכוונים להגדיל את פעילותם לבניית תשתית שיווק בחו"ל עבור מוצרים חדשים או קיימים. הסיוע יינתן בהיקף של עד 50% מסך ההוצאות המוכרות (הוצאות אלו כוללות בין היתר, איסוף מידע, פרסום, השתתפות בתערוכות ובכנסים, נסיעות שיווק לחו"ל,
רישום פטנט ועוד) ולא יעלה על 500,000$. תקופת התוכנית הינה לשנה עם אפשרות הארכה לשנה נוספת.
על מנת להגיש בקשה לסיוע, על העסק לעמוד בתנאים המצטברים הבאים :

1. עסק המוגדר כיצואן קטן או בינוני. יצואן קטן הינו יצואן שטרם התחיל לייצא או שהיקף הייצוא שלו הוא עד וכולל סכום של 7 מיליון ₪ ומחזורו הכספי אינו עולה על 20 מיליון ₪. יצואן בינוני הינו יצואן שהיקף היצור שלו הוא בין 7 מיליון ₪ לבין 40 מיליון ₪ או מחזורו הכספי הוא בין 20 מיליון ₪ ל- 100 מיליון ₪.
2. בכוונת העסק להגדיל את היקף השקעתו לקידום השיווק בחו"ל.
3. העסק משווק או מתכוון לשווק לשווקים בחו"ל מוצרי תעשייה, שירותים מקצועיים, עבודות קבלנות משנה בתחום התעשייה והסרטים.
4. לא יינתן סיוע במידה והעסק מקבל סיוע נוסף מקרנות או מאמצעי סיוע ממשלתיים אחרים בתחום השיווק.
5. לא יתאפשר סיוע במקביל למסלול זה ובמסלול מאגדים בגין אותו סל מוצרים ו/או אותו שוק יעד. ניתן יהיה לפנות בבקשה רק בחלוף שנתיים מתום ניצול כתב האישור אשר ניתן בעבר לתאגיד.
נציין כי על היצואנים לשלם תמלוגים לקרן, עד להחזר מלוא המימון שהתקבל (צמוד למדד המחירים לצרכן). יצואן קטן יהיה פטור מתשלום תמלוגים. יצואן בינוני יחויב לשלם תמלוגים בשיעור 3% לשנה מהגידול בהיקף היצוא של העסק בשווקי חו"ל, ביחס לשנת הבסיס (השנה הקלנדרית בה אושרה הבקשה).