נהלים ייחודיים לעוסקים מול גורמים ברשות הפלסטינית, יוני 2013

נהלים ייחודיים לעוסקים מול גורמים ברשות הפלסטינית, יוני 2013
בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית מנוהלות שתי רשויות מס  ערך מוסף נפרדות. כל עוסק או מלכ"ר החייב בדיווח מע"מ,  מדווח על עסקאותיו ותשומותיו בצד שלו.
על כל עוסק הרשום בישראל להגיש דו"ח תקופתי הכולל את כל עסקאותיו שנעשו הן עם גופים ישראליים והן עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית.
בעסקאות של עוסקים או מלכר"ים ישראליים עם גופים פלסטינים או הפוך, יונפקו חשבוניות מס מיוחדות (אשר נקראות חשבוניות מס התחשבנות (P)). חשוב לציין כי שיעור המע"מ אינו בהכרח זהה בשני הצדדים. כמו כן, החל מה 1 ביוני 2013 שיעור המע"מ ברשות הפלסטינית הועלה ל- 16%.
להלן עיקרי הנהלים :
1. הובלת טובין משטחי הרשות הפלסטינית לישראל
יש לצרף חשבונית מס התחשבנות (P)  מהעוסק הפלסטינאי לעוסק הישראלי. כל מקרה של אי צירוף חשבונית זו לטובין ייחשב כעבירה והובלה שלא כדין.
2. דיווחים
לעוסקים בעלי עסקאות, הן רכישה והן מכירה, עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינאית חובת הגשה של דיווחים נוספים (בנוסף לחשבונית מס התחשבנות) וזאת במועד הגשת הדו"ח התקופתי.
הדיווחים הנוספים הם הגשת טופס 878 וטופס 879.
3. ניכוי מס תשומות
על עוסק בישראל המבקש לנכות מס תשומות בגין עיסקה שנעשתה עם עוסק הרשום ברשות הפלסטינית יש לקבל ממנו חשבונית מס מיוחדת.  ניכוי מס התשומות יעשה תוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית וזאת בעמידה במספר תנאים נוספים (כגון מילוי טופס נלווה 878 ושליחתו בדואר).
חשוב לציין כי חשבונית רגילה לא תשמש אסמכתא לניכוי מס תשומות.
4. ביטול עסקה/זיכויים
במקרה של ביטול עסקה, החזרת סחורה, הנחה או זיכוי ניתן לבצע את התיקון בחשבונית מס התחשבנות העוקבת וזאת תוך ציון כל פרטי הזיכוי ובתנאי שהחשבונית העוקבת תישאר ביתרת חובה גם לאחר התיקון.
אם לא קיימת חשבונית עוקבת או שהחשבונית העוקבת הופכת להיות יתרת זכות בעקבות התיקון, יש לקבל חשבונית מס התחשבנות נגדית מעת העוסק הקונה או מקבל השירות וכל יתקזזו הסכומים של המס.

חשוב לציין כי קיזוז מס התשומות מותנה בדיווח במועד על עסקאות אלו בצירוף חשבוניות מס התחשבנות.
פירוט מלא בנושא ניתן למצוא באתר רשות המסים.
לקבלת מידע נוסף, שאלות והבהרות לצורך דיווח חשבוניות מס התחשבנות ניתן לפנות ליחידת הקמר"פ בטלפונים הבאים: 08-8510570 , 08-8510568 , 08-8510569