נוהל גילוי מרצון הארכת מועד תוקפה של הוראת השעה, ספטמבר 2012

נוהל גילוי מרצון הארכת מועד תוקפה של הוראת השעה, ספטמבר 2012
כפי שציינו בחוזר חודש ינואר 2012, החל משנת 2003 רווחים/הפסדים מניירות ערך, ריבית ודיבידנד בחו"ל מחויבים בדיווח לרשויות המס בישראל. כמו כן, אחזקת נכסים בחשבון בנק בחו"ל בסכום העולה על כ- 1.8 מיליון ₪ מחייבת הגשת דוח שנתי למס הכנסה, גם אם לא היו רווחים/הפסדים מניירות ערך, ריבית ודיבידנדים.
בשנת 2005 פרסמה רשות המיסים נוהל לביצוע גילוי מרצון ואילו ביום 15.11.11 פרסמה רשות המסים "נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל לתקופה שבין 15.11.2011 ועד 30.6.2012" (להלן: "הוראת השעה") אשר מקל בתקופה זו בלבד באמצעות כללים ייחודיים על מי שבחרו לבצע גילוי מרצון מתוך מטרה לעודד זאת.
בהתאם להוראת השעה יוכלו תושבי ישראל המחזיקים נכסים מחוץ לישראל, ואשר ההכנסות בגינם לא דווחו עד כה בישראל, להגיש בקשה "גילוי מרצון", אשר תקנה באותם מקרים שיאושרו, חסינות מנקיטה בהליך פלילי במישור המס. בנוסף יוענקו הקלות בגבייה, כך שחוב המס לא יצבור ריבית וקנסות. כמו כן, בשיקול דעת הועדה המחליטה בעניין לבטל/להפחית הפרשי הצמדה.
המקרים שתחול עליהם הוראת השעה:

  •  הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שהתקבלו בירושה מתושב חוץ.
  •  הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שהתקבלו במתנה מתושב חוץ.
  •  הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שנרכשו מכספים שנבעו מהפקת הכנסה בישראל או בחו"ל, ששולם עליה מס או שלא הייתה חייבת בתשלום מס בישראל.
  •  הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שחבות המס בגינם קיימת החל משנת המס 2003, בעקבות המעבר למיסוי על בסיס פרסונלי.

הוראת השעה תחול על כל מקרה בו יוחלט כי ראוי ונכון להחילה, גם אם אינו נמנה על המקרים שצוינו לעיל.
יצוין, כי מידע שיועבר במסגרת בקשה שלא תתקבל, לא ייעשה בו שימוש במישור הפלילי והאזרחי.
הוראת השעה לא תחול כאשר הבקשה לגילוי מרצון נעשית בעקבות או במקביל לחקירה או
בדיקה הנעשית על ידי מי מרשויות המדינה (כולל חקירה סמויה) , וזאת כמפורט בנוהל הקבוע בתקופה האחרונה, פועלות הרשויות במדינות שונות בעולם במרץ לחשיפת מידע לגבי העלמת הכנסות ונכסים. לאחרונה פורסם, כי מדינת ישראל מקיימת מגעים מתקדמים לקבלת פרטים לגבי תושבי ישראל, אשר בבעלותם חשבונות בנק מחוץ לישראל.

ביום 26 ליוני 2012, הוארך תוקפו של נוהל גילוי מרצון זה עד ליום 27 לספטמבר 2012.
אנו לרשותכם למתן פרטים נוספים במידת הנדרש.