ניכוי מס במקור בשוק ההון – תיקון חקיקה, אוגוסט 2011

ניכוי מס במקור בשוק ההון – תיקון חקיקה
על פי תקנות מס הכנסה, בחישוב המס שיש לנכות במקור מרווחי הון ממכירת ניירות ערך נסחרים ניתן לקזז את הפסדי ההון שנוצרו באותה שנה ממכירת ניירות ערך נסחרים. כלומר, ניתן לקזז הפסד הון כנגד רווח הון מניירות ערך ורק אם תישאר יתרה חיובית, יש לנכות ממנה מס במקור.
ביום 18.9.2007 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים. במסגרה נטען כי יש לבצע את הניכוי במקור תוך קיזוז הפסד הון ממכירת ניירות ערך נסחרים גם אם רווח ההון נצמח לפני ההפסד (אבל באותה שנת מס). כמו כן נטען כי ניכוי המס במקור ע"י המוסדות הכספיים אינו מתבצע בהתאם לתקנות האמורות וכי כתוצאה מכך,המוסדות הכספיים ניכו מס ביתר בהיקף גדול במהלך השנים 2006-2011.
בעקבות זאת פורסם ביום 31.08.2011 תיקון לתקנות ולפיו בחישוב רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים לצורך ניכוי מס במקור, יקוזז הפסד הון הנוצר ממכירת ניירות ערך נסחרים בתנאי שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין אם נוצר לפני או אחרי מועד יצירת ההפסד.
תחולת התיקון נקבעה ליום 1.1.2012 וזאת לגבי הפסדים שנוצרו ביום 1.1.2012 ואילך.
ברצוננו לציין כי למיטב ידיעתנו טרם הוכרעה התובענה הייצוגית שהוגשה לבית המשפט בנושא בנוגע לאפשרות קיזוז רווח שנוצר באותה שנה לפני היוצרות ההפסד.