נקודות זיכוי למסיים תואר אקדמאי, יוני 2012

נקודות זיכוי למסיים תואר אקדמאי, יוני 2012
תיקון 189 לפקודת מס הכנסה – נקודות זיכוי למסיים תואר אקדמאי בתחום עיסוק  בו נדרשת התמחות

על פי סעיף 40 ג' לפקודת מס הכנסה, יחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ראשון זכאי לנקודת זיכוי אחת ולמי שסיים לימודי תואר שני זכאי למחצית הנקודה, וזאת במשך כל שנה כמספר שנות הלימוד האקדמיות ולא יותר משלוש שנות מס. הזכאות תינתן החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודי התואר.
ביום 14 במרץ 2012, פורסם תיקון לסעיף 40ג' לפקודת מס הכנסה. על פי תיקון זה, רשאי יחיד שבתחום עיסוקו נדרשת התמחות, לבקש את נקודות הזיכוי החל משנת המס שלאחר השנה שבה סיים את ההתמחות ולא שנת המס שלאחר סיום לימודיו.
הזכאות תחול כל עוד יחל הנישום את ההתמחות לא יאוחר משנת המס העוקבת לשנת המס שבה סיים את לימודיו.
תחולת החוק הינה מיום 1.1.2012.