עדכון הוראות סעיפים 3ט' ו-3י' לשנת 2013, ינואר 2013

עדכון הוראות סעיפים 3ט' ו-3י' לשנת 2013, ינואר 2013

בהמשך לידיעות שפרסמנו במהלך שנת 2012 בעניין תיקון 185 לפקודת מס הכנסה בדבר שינויים משמעותיים בכללי המיסוי החלים על הלוואות בין חברתיות, בימים האחרונים פורסמו שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודה לשנת 2013:

• שיעור הריבית לעניין סעיף 3 (ט) לפקודה : 5.47%
• שיעור הריבית לעניין סעיף 3 (י) לפקודה : 4.1%