עדכון השיעורים המרביים לניכוי הוצאות אש"ל, יולי 2011

עדכון השיעורים המרביים לניכוי הוצאות אש"ל, יולי 2011
לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים (להב) זכתה בעתירתה לבג"ץ בנושא עדכון השיעורים המרביים לניכוי הוצאות אש"ל. העתירה דנה על כך שבמשך כ-25 שנים לא עודכנו השיעורים המרביים לניכוי הוצאות אש"ל ע"פ תקנה 2 (3) לתקנות מס הכנסה, וכתוצאה מכך לא התאפשר למשלמי המס בישראל לנכות הוצאות אלו מהכנסתם החייבת. בית המשפט קבע כי התקנה (בטרם ביטולה בשנת 2011) המניחה כי הוצאות אש"ל הן בנות ניכוי הינה בת תוקף. לאור זאת, שר האוצר היה מוסמך לקבוע שיעורי מקסימום לניכוי הוצאות אש"ל והייתה מוטלת עליו החובה להפעיל את סמכותו ולקבוע מעת לעת סכומי מקסימום עדכניים לניכוי הוצאות אלו. בנוסף נפסק כי על אף ביטולה של התקנה החל מיום 01.01.2011, הוצאות אש"ל שהוצאו עד למועד ביטול התקנה יהיו ניתנות לניכוי בתנאים האמורים בתקנה. לאור זאת נקבע כי על שר האוצר להפעיל את סמכותו ולקבוע סכומים מרביים מעודכנים לצורך ניכוי הוצאות אש"ל במסגרת תקנה 2(3) ולהתיר ניכוי של הוצאות אש"ל שהוצאו בתקופה שמיום 01.03.2009 ועד ליום 01.01.2011.