עליית שעור המע"מ

28 במאי, 2013
העלאת שיעור המע"מ

ביום 2 ביוני 2013 ("המועד הקובע") צפויה העלאה של שיעור המע"מ (להלן: "המס") באחוז אחד, מ- 17% ל- 18%. לעליית המע"מ ישנן השלכות רבות ומשמעותיות ולכן ברצוננו להפנות את תשומת ליבכם להנחיות כלליות בדבר הכללים לצורך קביעת שיעור המע"מ על עסקאות בתקופת המעבר.
ככלל, החיוב במס בשיעור של 18% יחול על כל "עסקה" (כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1975), שמועד החיוב במס בגינה יחול החל מ- 2 ביוני, 2013. אשר על כן, יש לקבוע את מועד החיוב במס הרלוונטי בהתאם להוראות החוק ולתקנות אשר נקבעו מכוחו ובהתאמה את שיעור המס שיחול על העסקה.

להלן יפורטו הנחיות כלליות ביחס למועד החיוב במס:

1. מכירת טובין
במכר של טובין מועד החיוב במס, ככלל, הינו עם הספקת המוצר ללקוח, זאת ללא תלות באופן התשלום. כפועל יוצא מומלץ להקדים את מועד הספקת המוצרים טרם העלאת שיעור המס (2 ביוני 2013), זאת אף אם תמורת העסקה טרם שולמה.
יודגש כי בטובין הנמסרים חלקים חל חיוב במס על כל חלק שנמכר ויש לראות כל חלק שנמסר כעומד בפני עצמו. יובהר בנוסף, כי לגבי טובין שנמסרו לפני היום הקובע אך חשבונית המס בגינם תוצא לאחר מועד זה, יחול שיעור מס של 17%.

יושם לב, כי במסגרת הוראת שעה שהוארכה לאחרונה עד דצמבר 2014, בעסקאות מכר נכסים של עוסק שחל עליו סעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות ניהול ספרים, קרי- יצרן שמחזור עסקו אינו עולה על 1,950,000 ₪ ובעסקו לא יותר מ- 6 מועסקים, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ולא במועד האספקה.
2. מתן שירותים
• על עסקאות של מתן שירותים חל חיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל – קרי, מועד קבלת התמורה קובע את שיעור המס בעסקה. מכאן, שכל סכום שישולם החל מהמועד הקובע יחויב במס בשיעור 18%.
• על עסקאות של מתן שירותים בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, וכן בשירות שניתן ע"י עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון ₪ בשנה וחלה

מתן שירותים – המשך
עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה, יחול החיוב במס עם נתינת השירות. לפיכך שירותים אשר ניתנו לפני המועד הקובע חייבים במס בשיעור של 17%, ואילו שירותים שיינתנו ביום הקובע ואילך חייבים במס בשיעור של 18%.
• על עסקאות של מתן שירותים בהם פועלים הצדדים על בסיס התחשבנות תקופתית, כגון, חודשית, החבות במס תקבע בהתאם לשיעור המס החל בחודש מתן השירות, לפיכך שירותים המתייחסים לחודש מאי 2013 – יחויבו במס בשיעור 17%, אף אם החשבונית הוצאה בחודש יוני 2013. שירותים המתייחסים לחודש יוני 2013 יחויבו במס בשיעור 18%.
3. מכירת מקרקעין
במכירת מקרקעין, מועד החיוב במס הינו במועד מסירת החזקה במקרקעין לרוכש, רישום המקרקעין על שם הרוכש בטאבו, או במועד תשלום התמורה, לפי המוקדם שביניהם.

4. עבודת בניה
עבודת בניה בחוק מע"מ כוללת את כל סוגי העבודות במקרקעין, כגון: בניה, חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים, הכשרת קרקע וכדומה.
בעסקאות אלו מועד החיוב במס הוא השלמת העבודה, עם העמדת המקרקעין שבהם בוצעו עבודות הבניה לרשותו של המזמין, או במועד קבלת התמורה, כמוקדם.

5. עסקאות של השכרת נכסים, מתן אשראי ודמי מנוי
על עסקאות של השכרת נכסים, מתן אשראי ועל עסקאות של דמי מנוי חל החיוב במס על בסיס מזומן. כלומר, עם קבלת התשלום ועל הסכום שהתקבל. קרי, על כל סכום שהתקבל לפני המועד הקובע יחול מס בשיעור 17% ועל סכום שיתקבל החל מהמועד הקובע יחול מס בשיעור 18%.

יוער, כי מאחר ומועד החיוב במס עסקאות של השכרת נכס חל במועד התשלום, במידה והתשלום יבוצע עפ"י הסכם עד למועד הקובע יחויב מרכיב זה של העסקה במע"מ של 17%. כל תשלום שיבוצע החל מהמועד הקובע ואילך יחויבו במס בשיעור 18%.
לעניין עסקאות של מתן אשראי ללא ריבית לעובדים או למנהלים, בהתאם להוראת תאמ"ו 65.702.4, מועד החיוב ושיעור המס, יקבע בהתאם לחלופות הבאות:
א. כאשר נזקפת ריבית לעובד לעניין מס הכנסה מידי חודש, אזי מועד החיוב לעניין מע"מ יחול באותו מועד.
ב. כאשר רואה חשבון מחשב את הריבית הרעיונית לעניין מס הכנסה בחישוב שנתי יהיה מועד החיוב ב- 31 בדצמבר בכל שנה.

6. יבוא טובין
ביבוא טובין מועד החיוב במס יחול עם פדייתם מפיקוח רשות המכס. טובין אשר ישוחררו מפיקוח רשות המכס לפני המועד הקובע יחול מס בשיעור 17%.

7. מס שכר ומס רווח
ככל הנראה, במקביל לעליית שיעור המס, יעודכן מס השכר ומס הרווח, אשר חלים על מלכ"רים (כיום – מס שכר בשיעור של 7.5%) ומוסדות הכספיים (כיום – מס שכר ומס רווח בשיעור של 17%).

8. הוצאת חשבונית
עוסק נדרש להוציא חשבונית עסקה בגין כל עסקה, ורשאי הוא להוציא חשבונית מס לגבי עסקה החייבת במס לפי דרישת הקונה.
על פי סעיף 46 לחוק מע"מ, על העוסק להוציא את החשבונית תוך 14 יום ממועד החיוב במס.
כאמור המועד הרלוונטי לעניין שיעור המס הינו מועד החיוב במס כפי שנקבע בחוק, ולא המועד להוצאת החשבונית.

9. הודעת זיכוי
שיעור המס בהודעת זיכוי יהא בהתאם לשיעור המס בחשבונית בגינה הוצאה ההודעה, זאת אף אם הודעת הזיכוי הוצאה לאחר המועד הקובע.
מטרת ידיעון זה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן. אין להסתמך על האמור לעיל, מבלי להיוועץ בשותף המטפל.

בכבוד רב,
ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג
רואי חשבון