פטור ממס בגין מלגות לסטודנטים וחוקרים, יולי 2011

פטור ממס בגין מלגות לסטודנטים וחוקרים
ביום 31.05.2011 פרסמה רשות המיסים חוזר מ"ה מספר 7/2011 (תיקון מס' 175 לפקודת מס הכנסה ותיקון מס' 38 לחוק מע"מ) בנושא פטור ממס שניתן בגין מלגות הניתנות לסטודנטים וחוקרים .על פי התיקון, מלגות מסויימות הניתנות לסטודנטים וחוקרים יהיו פטורות ממס הכנסה. כמו כן קובע התיקון כי מלגה כאמור לא תיחשב כשכר לעניין סעיף 4(ב) לחוק מע"מ ולפיכך לא ישולם בגינה מס שכר.
החוזר מפרט את עמדתה של רשות המיסים בכל הנוגע לאופן חבות המס ותחולת הפטור על מלגות.
קיימים 3 סוגי מלגות כדלהלן:

1. מלגות הצטיינות / פעילות התנדבותית – מלגות הניתנות כתשלום ישיר או השתתפות בשכר הלימוד בגין הישגים אקדמיים או בגין ביצוע פעילות התנדבותית. לדוגמא סיוע לקשישים, פר"ח וכו'. מלגות מסוג זה אינן נכללות בבסיס המס כיוון שאין תמורה בגינן מצד המקבל ולכן אין לחייב מלגות מסוג זה במס.
2. מלגות קיום ומחקר – מדובר במלגות הניתנות לסטודנטים וחוקרים לצורך כלכלתם וקיומם בתקופת הלימודים או ביצוע המחקר במטרה שמקבלי המלגה יקדישו את מלוא זמנם ללימוד ו/או ביצוע המחקר. במקרה זה הדעות חלוקות, מוסדות הלימוד טוענים כי מלגות אלו אינן בגדר הכנסה בדומה לקבוצה הראשונה שהוזכרה מאחר ולא ניתנת כל תמורה בגין מלגות אלו מצד המקבל. רשות המיסים טוענת כי מדובר בהכנסת עבודה מכוח סעיף 2(2) לפקודה או מכוח סעיף 2(10) לפקודה מאחר ויסוד ה"תמורה" גלום למעשה במחויבות מקבל המלגה לעסוק בביצוע המחקר עבור אותו מוסד שפירותיו בדר"כ מיוחסים למוסד ולא למקבל המלגה עצמו.
מלגה לסטודנט תהיה פטורה ממס ללא הגבלה בסכום לעומת מלגה לחוקר שתהיה פטורה ממס על לתקרה של 92,000 ₪ בשנה (התקרה נכונה לשנת 2011)
3. מלגות בגין מתן שירות – מדובר במלגות הניתנות לסטודנטים או חוקרים אשר מעניקים למוסד נותן המלגה שירותי הוראה או תרגול, במוסד או מטעמו. מאחר ובמקרה זה מדובר ביחסי עובד מעביד לכל דבר,מלגות אלו יראו כהכנסה ותחויבנה במס כשכר עבודה.

"מלגה" תיחשב ככזו כאשר ניתנה לסטודנט או חוקר, במישרין או בעקיפין,באופן חד פעמי או באופן שוטף, בתקופת לימודיו למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת הלימודים ובלבד שלא ניתנת בעדה כל תמורה מצידם.
פעילות קהילתית או חברתית של סטודנט או חוקר מטעם המוסד שהוא קשור אליו וכן פרסום שהוציא החוקר ובו מופיע שמו של המוסד שאליו הוא קשור – כל אלה   לא יחשבו כתמורה, למרות שקיימת לכאורה התחייבות של מקבל המלגה.
לעומת זאת תמלוגים בגין שימוש במחקר לא יחשבו כמלגה, מענק או פרס ובשל כך לא יהנו מהפטור האמור.