פסק דין בית המשפט המחוזי בעניין גד שרלין , אוקטובר 2013

פסק דין בית המשפט המחוזי בעניין גד שרלין , אוקטובר 2013
פסק דין זה דן בסוגיית אופן התרת רישום הפרשה בספרים עקב תביעות תלויות
בספרי מר גד שרלין, בעל תחנת דלק ( להלן "המערער") נרשמה הפרשה להתחייבות בגין פסק דין שניתן לטובתו של ספק.
כעבור מספר שנים, הושג הסכם פשרה בין הצדדים ופסק הדין הקודם בוטל.
בין השאלות שהיו במחלוקת הייתה השאלה האם ניתן להתיר את ההפרשה שנרשמה בעבר כהוצאה.
כללי החשבונאות המקובלים מחייבים יצירת הפרשה כאשר :
1. קיימת סבירות  של  50% או יותר שהתביעה התלויה תהפוך לתביעה מוחלטת.
2. ניתן לאמוד את סכום התביעה או החוב
3. ההפרשה עומדת בנאי חשבונאות מקובלים.

ביום 19.8.2013 קבע בית המשפט המחוזי בירושלים כי הפרשה תוכר לצרכי מס רק אם ההסתברות ליצירת החוב מתקרבת ל- 75% וזאת בניגוד להסתברות של 50% לפי תקני חשבונאות מקובלים.