פסק דין נטע גולן חלוקת דיבידנד לפני מכירת מניות, אפריל 2012

פסק דין נטע גולן חלוקת דיבידנד לפני מכירת מניות
פסק דין ע"מ 1110-06 נטע גולן – חלוקת דיבידנד לפני מכירת מניות

ד"ר נטע גולן ושני אחיה החזיקו בחלקים שווים בהון מניותיה של חברה שקיבלו בירושה מאביהם. לאחר מספר שנים, החליטה גברת גולן למכור לאחיה את חלקה בחברה. כתוצאה מכך, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לגברת גולן בסך 3,485,000 ₪. כמו כן, העבירה החברה סכום של 1,681,000 ₪ בגין חלקה במניות החברה.
פקיד השומה טען כי, פיצול התמורה בגין העסקה לדיבידנד ולמניות מהווה עסקה מלאכותית כמשמעותה בסעיף 86 לפקודת מס הכנסה וכי הדיבידנד שקיבלה המערערת בסמוך למכירת חלקה בחברה מהווה חלק מהתמורה בעבור מכירת המניות ולכן גם חלק זה חייב במס רווח הון.
לטענת המערערת, הדיבידנד חולק בהתאם לכללי החלוקה שנקבעו בחוק החברות ונובע מרווחים שנצברו בחברה במשך השנים. כמו כן, טענה כי חלוקת הדיבידנד נעשתה לפני רכישת מניותיה על ידי החברה.
בית המשפט קבע כי, מאחר והתמורה הכוללת בגין המניות נקבעה מראש ורק לאחר מכן פוצלה העסקה למרכיבים השונים ובוצע שינוי תקנון ושינוי סיווג המניות כך שיחולק דיבידנד לגברת גולן בלבד, אין בפיצול התמורה טעמים כלכליים והמדובר בעסקה מלאכותית שמטרתה "התחמקות" מתשלום מס. כלומר, יש לראות בסכום הדיבידנד שחולק כחלק מהתמורה בגין המניות, סכום החייב במס רווח הון.
חשוב לציין כי, במקרה בו החלוקה נעשית לכל בעלי המניות ולא נוצרה הפליה בין זכויות בעלי המניות, חלוקת דיבידנד במסגרת עסקת מכירת מניות לא מהווה עסקה מלאכותית אלא תכנון מס לגיטימי