פריסת מענקי פרישה – פסקי דין שרל שבטון ויעקב בן אריה, אוגוסט 2011

פריסת מענקי פרישה – פסקי דין שרל שבטון ויעקב בן אריה
פסק דין בנוגע לערעורי רשויות המס בעניין שרל שבטון (ע"א 8958/07) ויעקב בן אריה (ע"א 8960/07)

סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה מתיר לפרוס למספר שנים הכנסה של נישום בגין מענק שהתקבל עקב פרישה. במקרה המיוחד שבו הנישום, הזכאי למענק הפרישה, הוא נכה או עיוור מעל 90% נכות לפי סעיף 9(5) לפקודה ( הזכאי לפטור ממס על הכנסה מיגיעה אישית עד לתקרה שנתית של כ 550 אלפי ₪), נדון בפס"ד הנ"ל.
הדיון המשפטי עסק בשאלה האם בנסיבות אלו זכאי הנישום לפטור השנתי כנכה בכל שנה מחדש (לאורך מספר שנות פריסת המענק) או רק בשנה הראשונה לפריסה.
המערערים, רשויות המס, טענו כי הנישום יהיה זכאי לתקרת הפטור בגין נכותו רק עבור השנה הראשונה מבין השנים שבהן נפרסת ההכנסה. המשיבים לעומתם טענו כי הם זכאים ליהנות מהפטור הנ"ל בכל שנה מחדש ולא רק בשנה הראשונה לפריסה.
בית המשפט קבע בפסק דין זה כי תכלית סעיף 8(ג)(3) היא לאפשר הסדר פריסה מהותי וכי לא מדובר בפריסה טכנית בלבד ולכן דחה את ערעור רשויות המס וקבע כי נישום העומד בהגדרת נכה כאמור יהיה זכאי לפטור ממס במהלך כל שנות הפריסה של מענק הפרישה.