קווים מנחים לבחינת מהותיות של דוחות כספיים, ספטמבר 2012

קווים מנחים לבחינת מהותיות של דוחות כספיים
ככלל, טעויות בדוחות הכספיים הינן מהותיות אם הן יכולות, יחד או כל אחת בנפרד, להשפיע על החלטות כלכליות המתקבלות על ידי משתמשים על בסיס הדוחות הכספיים.
בהתאם להחלטה שפרסמה הרשות לניירות ערך בחודש דצמבר 2005, בחינת מהותיות דורשת בדיקה של עובדות המקרה תחת מכלול הנסיבות הרלוונטיות, תוך בחינת שיקולים איכותניים וכמותיים. בנוסף, נקבע כי טעות המהווה 5% ויותר ביחס לרווח הנקי (בערכו המוחלט) או 2% ויותר ביחס להון העצמי (בערכו המוחלט), הינה טעות מהותית. כלומר, במקרים אלו, לא נדרשת הפעלת שיקול דעת אלא בנסיבות חריגות. אך למרות זאת, יתכנו טעויות ששיעורן נמוך מן הספים הכמותיים האמורים ועדיין ייחשבו כטעויות מהותיות לאחר בחינת מכלול הנסיבות הרלוונטיות, לרבות שיקולים איכותיים.
בתקופה האחרונה, סגל הרשות קיים בחינה מחודשת של הוראות אלו והחליט שלא לבטל את החלטת הסגל הקודמת אלא לערוך בה שינויים והתאמות:
1. שינוי החזקות הכמותיות לטעות מהותית – טעות אשר עוברת את הספים הכמותיים הבאים, מהווה טעות מהותית המחייבת תיקון דוחות כספיים:

  •  השפעת הטעות המיוחסת לבעלים של החברה האם מהווה 5% ויותר ביחס לרווח (הפסד) הנקי (בערכים מוחלטים), המיוחס לבעלים של החברה האם. או
  •  השפעת הטעות המיוחסת לבעלים של החברה האם מהווה 5% ויותר ביחס לסך הרווח (הפסד) הכולל (בערכים מוחלטים), המיוחס לבעלים של החברה האם. או
  •  סכום הטעות המיוחס לבעלים של החברה האם, מהווה 5% ויותר ביחס להון המיוחס לבעלים של החברה האם (בערכים מוחלטים).

2. הותאמו מונחי הסעיפים בהתאם לטרמינולוגיה של הוראות ה- IFRS.
3. בהתאם להוראות, טעות עשויה להיות מהותית ולחייב הצגת הדוחות הכספיים מחדש, גם אם אינה עומדת בחזקות הכמותיות וזאת לאחר בחינת נסיבות בפן האיכותני.
4. נוספו קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעויות בדוחות כספיים לתקופות ביניים.
5. נוספו קווים מנחים לאופן תיקון דוחות כספיים בגין קיומה של טעות מהותית.