ריכוז תאומים לצרכי מס לשנת 2014

להלן ריכוז הוצאות עיקריות שיש לתאם בדוחות הכספיים , מעודכנים לשנת המס 2014:

 1. הוצאות נסיעה ואש"ל בחו"ל – הוצאות בגין הנסיעה יותרו כאשר הינם הכרחיים לייצור ההכנסה.
 • הוצאות טיסה – הוצאות עבור טיסה במחלקת תיירים או עסקים מוכרים במלואם. הוצאות טיסה במחלקה ראשונה יוכרו עד לגובה כרטיס במחלקת עסקים.
 • הוצאות לינה –
נסיעה עד 90 לילותעבור 7 הלילות הראשונים יוכר סכום של 262 דולר ללילה או כל ההוצאות לפי קבלות עבור אותה תקופה, כנמוך.החל מהלילה ה-8, אם ההוצאה היא עד 115 דולר ללילה, תותר כל ההוצאה.אם ההוצאה הינה מעל 115 דולר ללילה, יוכרו 75% מסכום ההוצאה אך לא פחות מ-115 דולר ללילה ולא יותר מ- 197 דולר ללילה.
נסיעה מעל 90 לילותההוצאות יוכרו לפי קבלות אך לא יותר מ-115 דולר ללילה.

(*) נציין כי שתי נסיעות אשר לא הייתה ביניהן שהייה רצופה בישראל של 14 יום לפחות ייחשבו כנסיעה אחת.

 • הוצאות אש"ל – אם נדרשו הוצאות לינה יוכר סכום של 74 דולר לכל יום. אם לא נדרשו הוצאות לינה, יוכר סכום של 123 דולר לכל יום.
 • הוצאות בגין השכרת רכב – הוצאות יוכרו לפי קבלות בפועל אך לא יותר מ- 58 דולר ליום.
 •  הוצאות עסקיות אחרות – יוכרו ללא הגבלה כנגד קבלות.
 • מדינות אשר אחוז הוצאות הלינה והשהייה המוכרות גבוהות ב- 25% :

אוסטרליה, אוסטריה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, בריטניה, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

 1. הוצאות ביגוד (כולל נעליים)–

ההוצאה תותר במלואה במקרים בהם מדובר בביגוד אשר מתאים לצרכי עבודה בלבד. לדוגמא – גלימת עו"ד, חלוקי אחיות,קסדות וכו'.

במידה וניתן להשתמש בביגוד גם שלא לצרכי עבודה, יותרו לניכוי 80% מההוצאה בלבד.

 1. טלפון נייד –

יש לזקוף שווי בגין שימוש בטלפון נייד בסך מחצית ההוצאה השנתית בגין השימוש או 105 ₪ לחודש, לפי הנמוך מבניהם.

נציין כי הדבר לא יחול באם ניתן להתקשר מהנייד למקום העבודה בלבד.

חשוב להדגיש כי, במקרה בו העובד משתתף בהוצאות בסכום של 100 ₪ או יותר בחודש, אין צורך לתאם שווי בגין השימוש בטלפון הנייד.

לעניין מע"מ, לא חל שינוי בהוראות ועל פי תקנה 18 לתקנות מע"מ, באם ניתן לייחס את השימוש לעסקי ופרטי , יש לעשות זאת. במידה ולא ניתן לייחס ועיקר השימוש הוא עסקי, יש להכיר 2/3 מע"מ על סך השימוש. כאשר עיקר השימוש הינו פרטי, יש להכיר 1/4 מע"מ על סך השימוש.

 

 1. טלפון נייח –

במקרה בו ההוצאה השנתית נמוכה מ- 23,900 ₪ ,יוכרו 80% מההוצאה או חלק ההוצאה העולה על 2,400 ₪ , כנמוך.

אם ההוצאה עולה על 23,900 ₪ יוכר חלק ההוצאה העולה על 4,800 ₪.

נציין כי הנ"ל מתייחס לשיחות טלפון בארץ אשר נעשות ממקום המגורים של בית העסק או של בעל השליטה. שיחות טלפון לחו"ל יוכרו במלואם באם מתנהל רישום כנדרש.

 1. כיבודים במקום העסק –

ניתן להכיר 80% מהוצאות המוגדרות כ"כיבוד קל" במקום העיסוק של הנישום.

"כיבוד קל" – שתייה קרה/חמה, עוגיות וכו'.

"מקום העיסוק" – המקום בו מנהל הנישום דרך קבע את עיסוקו.

 1. אירוח –

אירוח בארץ אינו מוכר.

אירוח בארץ עבור אורחים מחו"ל מוכר במלואו וזאת באם מדובר בהוצאות סבירות ואשר מנוהל בגינם רישום הכולל את שם האורח, ארץ ממנה הגיע, מספר ימי אירוח, סיבת הביקור, סכום הוצאה.

 1. מתנות –

מתנות ללקוחות/ספקים/עובדים מוכרות עד לסכום של 210 ₪ למתנה לאדם לשנה. (לתושבי חוץ 15$).

כמו כן, להלן עדכונים נוספים הרלוונטיים לשנת המס 2014:

 1. שווי שימוש רכב צמוד –

החל משנת 2010, עבור כלי רכב אשר נרשמו החל מ- 1.1.2010, שווי השימוש מחושב כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.

שיעור שווי השימוש החודשי הינו 2.48%.

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש הינו 506,580 ₪.

בגין רכבים אשר נרשמו לראשונה לפני ה- 1.1.2010, שווי השימוש נקבע על פי קבוצות מחיר כלי הרכב אשר נקובה ברישיון ונקבעת לפי סוג , קבוצת המחיר ושנת הייצור של כלי הרכב.

להלן טבלה מעודכנת לשנת 2014 של קבוצות המחיר ושווי השימוש החודשי:

קבוצת מחירשווי שימוש לחודש
12,730
22,960
33,810
44,570
56,330
68,200
710,550
אופנוע L3910

חשוב לציין כי קיימת הפחתה בגובה שווי השימוש לרכב היברידי. בשנת 2013 ההפחתה הינה בסך 560 ₪ לחודש.

 1. תרומות –

הסכום המזערי המזכה בזיכוי בגין תרומות הינו 190 ₪.

הסכום המרבי המזכה בזיכוי בגין תרומות הינו 9,304,000 ₪ או 30% מההכנסה החייבת, כנמוך מבין השניים.