רפורמה במיסוי דירות מגורים, אוגוסט 2011

רפורמה במיסוי דירות מגורים
ביום 1 באוגוסט 2011 אושרו בכנסת מספר שינויים הנוגעים לחוק מיסוי מקרקעין כדלהלן:
מכירת דירת מגורים מזכה

סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי מכירת דירת מגורים מזכה, כל 4 שנים, תהא פטורה ממס (למעט חריגים). דירת מגורים מזכה הינה דירה בבעלותו של יחיד אשר שימשה בעיקרה למגורים במהלך 4 השנים שקדמו למכירתה או במהלך 80% מתקופת הבעלות בה.
התיקון קובע כי בתקופה שמיום 1 בינואר 2013 ועד ליום 1 בינואר 2021 ניתן יהיה למכור דירה מזכה רק בחלוף 8 שנים מהמועד שבו נמכרה דירת מגורים אחרת בפטור ממס. לדוגמא, דירה מזכה בפטור ממס נמכרה ביום 31 בדצמבר 2010. ע"פ התיקון, ניתן יהיה למכור דירה מזכה נוספת בפטור ממס רק ביום 1 בינואר 2019 (שמונה שנים לאחר המכירה הקודמת).
פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה דירת מגורים מזכה

על מנת להגדיל את היצע דירות המגורים כמכשיר להורדת מחירי הדירות, ניתן פטור ממס שבח למכירת דירות מגורים אשר הוסבו למשרדים (ובשל כך אינן עונות להגדרת דירת מגורים מזכה). הפטור מותנה בכך שרוכש הדירה יתחייב כי הדירה תשמש למגורים למשך שנתיים רצופות. הפטור ניתן למכירת עד שלוש דירות מגורים שאינן מזכות בכפוף להגבלות הבאות-
1. הפטור יינתן ביחס למכירת דירת מגורים שאינה דירה מזכה מיום 1 באוגוסט 2011 ועד ליום 10 ביוני 2013.
2. תקרת הפטור בגין כל דירת מגורים הינה 2.2 מיליון ₪.
הפטור לא יינתן במקרים הבאים-
1. במקרה בו המוכר קיבל את דירת המגורים שאינה מזכה בלא תמורה בתקופה שמיום 5 ביוני 2011 ועד ליום 30 ביוני 2013.
2. כאשר מכירת הדירה היא מכירה לקרוב כהגדרתו בסעיף 6(ב)(2) לחוק מיסוי מקרקעין.
3. כאשר לא נקבע בהסכם המכירה כי על הדירה לשמש למגורים במשך שנתיים רצופות לפחות וכי הרוכש מודע לעובדה כי יחויב בתשלום מס רכישה במידה ולא יתקיים תנאי המגורים
במידה ולא תהיה עמידה בתנאי של שימוש למגורים במשך שנתיים יחול על הרוכש מס רכישה של 15%.