שינוי בהגדרת עסק קטן לעניין עמלות בנקאיות, אוגוסט 2013

שינוי בהגדרת עסק קטן לעניין עמלות בנקאיות, אוגוסט 2013
ביום 1 באוגוסט 2013 נכנסה לתוקפה הקלה בדבר סיווג עסק קטן לעניין עמלות בנקאיות. על פי התיקון, עסק בעל תקרת מחזור עסקים שנתי עד 5 מיליון ש"ח, ייחשב כעסק קטן לעניין עמלות בנקאיות (במקום תקרת מחזור עסקים שנתי עד 1 מיליון ש"ח לפני התיקון).
עסק קטן כאמור, יהיה זכאי להיכלל בתעריפון העמלות הבנקאיות הקמעונאי אשר התעריפים בו נמוכים או לכל היותר זהים לתעריפים לעסקים גדולים.
על מנת ליהנות מהקלה זו, על בית העסק להגיש לבנק אשר דרכו מתבצעת פעילות החברה, מסמכים המוכיחים כי מחזור העסקים אינו עולה על 5 מיליון ש"ח לשנה.
חשוב לציין כי על העסק להגיש מסמכים עדכניים כל שנה.