שינוי במעמד הקופות המרכזיות לפיצויים, יוני 2011

שינוי במעמד הקופות המרכזיות לפיצויים
לפי התיקון שבוצע בשנת 2008 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005,
החל משנת 2011 לא ניתן יהיה להפקיד לקופה מרכזית לפיצויים.
ניתן יהיה להפקיד לפיצויים רק בקופות אישיות אשר הינן קופות גמל שאינן משלמות לקצבה או להפקיד לקופה משלמת שבה מופקדים גם כספים לתמלוגים בשיעור מלא באופן שוטף.
לגבי הכספים שנותרו בקופה המרכזית לפיצויים, ניתן יהיה להמשיך ולשלם פיצויים מכספים אלו וזאת ללא תלות במועד תחילת העסקתם של העובדים. כלומר, גם לעובד שהתחיל להיות מועסק בשנת 2011 ניתן יהיה לשלם כספים בעתיד מהקופה המרכזית.
רשות המיסים מאפשרת להעביר את הכספים שנצברו בקופת הפיצויים המרכזית לחשבונות פיצויים אישיים של העובדים באמצעות בקשה המפרטת את שמות העובדים ואת הסכומים המועברים לכל קופה.
ייתכן כי קיים יתרון בביצוע העברה כזאת שכן בגין כספים המופקדים בקופות פיצויים אישיות ניתן יהיה לבקש רצף קצבה וזאת להבדיל מקופה מרכזית לפיצויים שבה לא ניתן לבקש רצף קצבה.