שיעור זכויות בהקצאה פרטית לאחר מיזוג או העברת נכסים, מרץ 2012

שיעור זכויות בהקצאה פרטית לאחר מיזוג או העברת נכסים
על פי חלק ה2 לפקודת מס הכנסה, הנוגע לשינויי מבנה ומיזוגים, בעת ביצוע שינוי מבנה הכולל מיזוג, פיצול והעברת נכסים, יינתן פטור ממס.
מגבלת העל לקבלת הפטור הינה החזקה בנכסים המועברים והמשך ההחזקה בזכויות החברה שאליה הועברו הנכסים למשך תקופה של שנתיים ממועד שינוי המבנה (להלן "תקופת המגבלות").
קיימים מספר חריגים למגבלה זו, ואלו מתקיימים בתנאי שזכויותיהם של מי שהיו בעלי זכויות בחברה קולטת הנכסים לאחר שינוי המבנה לא תפחתנה מ- 51%. להלן החריגים –
1. אחד או יותר מבעלי הזכויות בחברה הקולטת מכר במכירה מרצון, במהלך תקופת המגבלות, פחות מ- 10% מהזכויות שהיו לו בחברה הקולטת לאחר שינוי המבנה למי שלא היה בעל זכויות לפני שינוי המבנה.
2. הוקצו מניות חדשות למי שלא היה בעל זכויות בחברה הקולטת לאחר שינוי המבנה, בשיעור שאינו עולה על 25% מהון המניות לפני ההקצאה.
3. הקצאת זכויות בבורסה לניירות ערך עד ל- 49% מהון החברה לאחר ההקצאה.

עמדת רשות המיסים בעבר הייתה כי לא ניתן לבצע הנפקה פרטית לכלל המשקיעים החדשים העולה על 20%, אך יחד עם זאת, משקיעים חדשים יכלו לבצע השקעה מדורגת במספר מועדים ובלבד ששיעור החזקתם לאחר ההקצאה לא יעלה על 20%.
בהתאם לנייר עמדה של רשות המיסים שהתפרסם ב-1 בפברואר 2012 , נקבע כי, בכל הקצאה פרטית במהלך תקופת המגבלות ניתן יהיה להקצות עד 20% מהון המניות בחברה לאחר ההקצאה לכל משקיע חדש שלא היה בעל זכויות בחברה לפני ההקצאה (בכפוף למגבלת העל).
משמעות הדבר היא כי ניתן יהיה להקצות בהקצאה פרטית למספר משקיעים חדשים עד 49% מהון המניות בחברה לאחר ההקצאה ובלבד שכל אחד מהמשקיעים החדשים לא יקבל יותר מ- 20% מהון המניות בחברה.

על מנת למנוע ניצול לרעה של פרשנות זו, נקבעו ההוראות הבאות:
1. פרשנות זו תחול גם לגביי שינויי מבנה שנעשו בעבר ועדיין בתקופת המגבלות.
2. ניתן יהיה לבחור בין הפרשנות הקודמת לבין החדשה ובלבד שהנישום יתמיד בפרשנות עד לתום תקופת המגבלות.
3. לא ניתן לבצע הקצאה למשקיע חדש שהינו צד קשור למשקיע קיים.
4. בחברות עתירות מו"פ, הפרשנות החדשה לא חלה.
5. בכל מקרה של אי בהירות לגבי הפרשנויות , יש לפנות למחלקת מיזוגים ופיצולים ברשות המיסים.