תיקון שיעורי ריבית לגבי הלוואות לפי סעיף 3ט' לשנת 2012, נובמבר 2011

תיקון שיעורי ריבית לגבי הלוואות לפי סעיף 3ט' לשנת 2012, נובמבר 2011
סעיף 3(ט) לפקודה מסדיר את אופן המיסוי של קבלת הלוואות ללא ריבית או בריבית נמוכה מהשיעור שקבע לעניין זה שר האוצר (הלוואות מוזלות).
במסגרת תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)(תיקון), התשע"ב 2011 נקבע כי החל מיום 2.12.2012 שיעור הריבית לצורך הסעיף ישתנה לשיעור של 5.24% ללא הצמדה למדד (השיעור לפני התקנות הינו 4% ריבית + הצמדה למדד המחירים לצרכן). בנוסף נקבע כי על הלוואות שניתנו לעובד שאינו בעל שליטה ושסכומם נמוך מ- 7,320 ₪ תחול הצמדה בלבד.
לגבי הלוואות שניתנו לפני יום 02.12.2012, החישוב יעשה בצורה ליניארית, כלומר, יחול שיעור הריבית הישן עד ליום זה והחל מיום זה יחול שיעור הריבית החדש.