תיקון תקנות מס הכנסה בדבר ניכוי אש"ל בארץ, פברואר 2011

תיקון תקנות מס הכנסה בדבר ניכוי אש"ל בארץ
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו 2012- (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011,
תיקון פקודת מס הכנסה, תוקנו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות).
התקנות מתייחסות לניכוי הוצאות בגין אש"ל בארץ. בעבר ניתן היה לנכות הוצאות לינה וארוחת בוקר הכלולה במחיר הלינה בישראל או באזור, אם הלינה נעשתה במרחק של 100ק"מ ומעלה ממקום העיסוק הקבוע של הנישום או ממקום מגוריו, או במקום המרוחק פחות מ 100- קילומטרים ממקום מגוריו או ממקום עיסוקו העיקרי אם שוכנע פקיד השומה שהלינה הייתה הכרחית לייצור הכנסת הנישום.

התיקון שפורסם מבטל למעשה את ההכרה בהוצאות האש"ל הנ"ל