תיקון 185 סעיפים 3ט' ו-3י', ספטמבר 2011

תיקון 185 סעיפים 3ט' ו-3י', ספטמבר 2011
סעיף 85א לפקודת מס הכנסה מסדיר את סוגיית מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות בין צדדים קשורים. הסעיף קובע כי עסקה כזו תדווח בהתאם לתנאי שוק ותחויב במס בהתאם, ומתייחס באופן מפורש לעסקאות בינלאומיות בנכסים, זכויות, שירות וגם לצורך ענינינו לעסקת אשראי. משמעות הדבר שאם ניתנו הלוואות על ידי בעל שליטה לחברה בשליטתו והריבית ששולמה הייתה נמוכה מתנאי שוק מקובלים, החברה מחויבת בתשלום מס על ההפרש שבין תנאי השוק של הריבית לריבית ששולמה בפועל.

בהתאם לתיקון שהתקבל ביום 3 באוגוסט 2011, הלוואות שהינן בעלות אופי הוני במהותן, אשר הוענקו במישור הבינלאומי לחבר בני אדם ע"י בעל שליטה בו, ועונות על מלוא התנאים המנויים בחוק, יוחרגו מהגדרת אשראי ע"פ הסעיף וכתוצאה מכך הסעיף לא יחול עליהם. הקריטריונים הינם-
1. מקבל ההלוואה הוא חבר בני אדם בשליטתו של נותן ההלוואה
2. ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי
3. ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום תקופה של חמש השנים ממועד נתינתה
4. פירעון ההלוואה נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת נכסים לבעלי המניות בפירוק.
כמו כן, הסעיף לא יחול על שטר הון או איגרת חוב שהנפיק חבר בני אדם אשר ניתנו עד ליום 5 במרץ 2008 ושהוגדרו כנכס קבוע ע"י פרק ב' לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 ("חוק התיאומים").
הוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה קובעות כי בעל שליטה או קרובו שקיבל הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה מהשיעור שקבע לעניין זה שר האוצר, יראו את הפרש הריבית כהכנסה מדיבידנד או ריבית לפי סעיף 2(4) לפקודה בידי המקבל.
התיקון קובע כי הגדרת הלוואה לא תכלול הלוואה אשר הינה עסקה בינלאומית לפי סעיף 85 לפקודה וכמו כן שטר הון או אגרת חוב שהונפק עד ליום 5 במרץ 2008 והוגדר כנכס קבוע.כלומר, סעיף 85 יגבר על סעיף 3(ט) במקרה בו חברה תושבת ישראל תיתן הלוואה לבעל שליטה תושב חוץ.

הוראות סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה קובעות כי אדם או חבר בני אדם אשר נתן הלוואה שנרשמה בספריו והינה ללא ריבית או בריבית נמוכה מן השיעור שקבע לעניין זה שר האוצר, יראו את הפרש הריבית כהכנסה מדיבידנד או ריבית לפי סעיף 2(4) לפקודה בידי נותן ההלוואה.
התיקון קובע כי הסעיף יחול רק במקרה של מתן הלוואה בין צדדים אשר מתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים כמוגדר בחוק. יחסים מיוחדים לעניין זה הינם יחסים שבין אדם לקרובו או שליטה בחבר בני אדם בשיעור 5% ומעלה.