תקן ביקורת 106, פברואר 2013

תקן ביקורת 106, פברואר 2013
תקן ביקורת זה הינו תיקון לנספח א' בתקן ביקורת 103 (" ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים"). נספח זה מפרט את ההוראות או ההנחיות מתוך תקנים אחרים בארה"ב המשולבים בדרך של הפניה או אזכור בתקן הביקורת האמריקאי 5 בדבר הביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי. מאחר ולאחרונה פורסמו על ידי ה- PCAOB מספר תקני ביקורת חדשים שבעקבותיהם בוצעו תיקונים לפניות הכלולות בתקן הביקורת האמריקאי 5, עלה הצורך לעדכן את כללי הביקורת המשולבים בהתאם.
תחולת התיקון הינה על דיווח כספי ליום 31.12.2012 ואילך.