אוגוסט 2011

נושא 1– רפורמה במיסוי דירות מגורים

 

ביום 1 באוגוסט 2011 אושרו בכנסת מספר שינויים הנוגעים לחוק מיסוי מקרקעין כדלהלן:

 

מכירת דירת מגורים מזכה

 

סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי מכירת דירת מגורים מזכה, כל 4 שנים, תהא פטורה ממס (למעט חריגים). דירת מגורים מזכה הינה דירה בבעלותו של יחיד אשר שימשה בעיקרה למגורים במהלך 4 השנים שקדמו למכירתה או במהלך 80% מתקופת הבעלות בה.

התיקון קובע כי בתקופה שמיום 1 בינואר 2013 ועד ליום 1 בינואר 2021 ניתן יהיה למכור דירה מזכה רק בחלוף 8 שנים מהמועד שבו נמכרה דירת מגורים אחרת בפטור ממס. לדוגמא, דירה מזכה בפטור ממס נמכרה ביום 31 בדצמבר 2010. ע"פ התיקון, ניתן יהיה למכור דירה מזכה נוספת בפטור ממס רק ביום 1 בינואר 2019 (שמונה שנים לאחר המכירה הקודמת).

 

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה דירת מגורים מזכה

 

על מנת להגדיל את היצע דירות המגורים כמכשיר להורדת מחירי הדירות, ניתן פטור ממס שבח למכירת דירות מגורים אשר הוסבו למשרדים (ובשל כך אינן עונות להגדרת דירת מגורים מזכה). הפטור מותנה בכך שרוכש הדירה יתחייב כי הדירה תשמש למגורים למשך שנתיים רצופות. הפטור ניתן למכירת עד שלוש דירות מגורים שאינן מזכות בכפוף להגבלות הבאות-

הפטור יינתן ביחס למכירת דירת מגורים שאינה דירה מזכה מיום 1 באוגוסט 2011 ועד ליום 10 ביוני 2013.
תקרת הפטור בגין כל דירת מגורים הינה 2.2 מיליון ₪.
הפטור לא יינתן במקרים הבאים

במקרה בו המוכר קיבל את דירת המגורים שאינה מזכה בלא תמורה בתקופה שמיום 5 ביוני 2011 ועד ליום 30 ביוני 2013.
כאשר מכירת הדירה היא מכירה לקרוב כהגדרתו בסעיף 6(ב)(2) לחוק מיסוי מקרקעין.
כאשר לא נקבע בהסכם המכירה כי על הדירה לשמש למגורים במשך שנתיים רצופות לפחות וכי הרוכש מודע לעובדה כי יחויב בתשלום מס רכישה במידה ולא יתקיים תנאי המגורים
במידה ולא תהיה עמידה בתנאי של שימוש למגורים במשך שנתיים יחול על הרוכש מס רכישה של 15%.

 

 

נושא 2 – תיקון חקיקה – ניכוי מס במקור בשוק ההון

 

על פי תקנות מס הכנסה, בחישוב המס שיש לנכות במקור מרווחי הון ממכירת ניירות ערך נסחרים ניתן לקזז את הפסדי ההון שנוצרו באותה שנה ממכירת ניירות ערך נסחרים. כלומר, ניתן לקזז הפסד הון כנגד רווח הון מניירות ערך ורק אם תישאר יתרה חיובית, יש לנכות ממנה מס במקור.

ביום 18.9.2007 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים. במסגרה נטען כי יש לבצע את הניכוי במקור תוך קיזוז הפסד הון ממכירת ניירות ערך נסחרים גם אם רווח ההון נצמח לפני ההפסד (אבל באותה שנת מס). כמו כן נטען כי ניכוי המס במקור ע"י המוסדות הכספיים אינו מתבצע בהתאם לתקנות האמורות וכי כתוצאה מכך,המוסדות הכספיים ניכו מס ביתר בהיקף גדול במהלך השנים 2006-2011.

בעקבות זאת פורסם ביום 31.08.2011 תיקון לתקנות ולפיו בחישוב רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים לצורך ניכוי מס במקור, יקוזז הפסד הון הנוצר ממכירת ניירות ערך נסחרים בתנאי שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין אם נוצר לפני או אחרי מועד יצירת ההפסד.

תחולת התיקון נקבעה ליום 1.1.2012 וזאת לגבי הפסדים שנוצרו ביום 1.1.2012 ואילך.

ברצוננו לציין כי למיטב ידיעתנו טרם הוכרעה התובענה הייצוגית שהוגשה לבית המשפט בנושא בנוגע לאפשרות קיזוז רווח שנוצר באותה שנה לפני היוצרות ההפסד.

 

 

 

נושא 3– פריסת מענקי פרישה – פסק דין בנוגע לערעורי רשויות המס בעניין שרל שבטון (ע"א 8958/07) ויעקב בן אריה (ע"א 8960/07)

 

סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה מתיר לפרוס למספר שנים הכנסה של נישום בגין מענק שהתקבל עקב פרישה. במקרה המיוחד שבו הנישום, הזכאי למענק הפרישה, הוא נכה או עיוור מעל 90% נכות לפי סעיף 9(5) לפקודה ( הזכאי לפטור ממס על הכנסה מיגיעה אישית עד לתקרה שנתית של כ 550 אלפי ₪), נדון בפס"ד הנ"ל.

הדיון המשפטי עסק בשאלה האם בנסיבות אלו זכאי הנישום לפטור השנתי כנכה בכל שנה מחדש (לאורך מספר שנות פריסת המענק) או רק בשנה הראשונה לפריסה.

המערערים, רשויות המס, טענו כי הנישום יהיה זכאי לתקרת הפטור בגין נכותו רק עבור השנה הראשונה מבין השנים שבהן נפרסת ההכנסה. המשיבים לעומתם טענו כי הם זכאים ליהנות מהפטור הנ"ל בכל שנה מחדש ולא רק בשנה הראשונה לפריסה.

 

 

בית המשפט קבע בפסק דין זה כי תכלית סעיף 8(ג)(3) היא לאפשר הסדר פריסה מהותי וכי לא מדובר בפריסה טכנית בלבד ולכן דחה את ערעור רשויות המס וקבע כי נישום העומד בהגדרת נכה כאמור יהיה זכאי לפטור ממס במהלך כל שנות הפריסה של מענק הפרישה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מטרת ידיעון זה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן. אין להסתמך על האמור לעיל, מבלי להיוועץ בשותף המטפל.

 

 

בכבוד רב,

 

ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג

רואי חשבון