אוקטובר 2011

השלכות המס של אימוץ מסקנות ועדת טרכטנברג

כידוע לכולם, בעקבות גלי המחאה ששטפו את ארצנו בחודשים האחרונים, הוקמה על ידי הממשלה ועדה בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג אשר הגישה את המלצותיה לממשלה ב- 26 בספטמבר 2011. ההמלצות אושרו על ידי הממשלה ב- 9 באוקטובר 2011.

ההמלצות אף שאושרו על ידי הממשלה יכנסו לתוקפן רק לאחר שיעברו תהליך חקיקה מסודר ובשל כך טרם ידוע באם יחולו שינויים כלשהם תוך כדי תהליך החקיקה.

הוועדה הציעה כי כמעט כל המלצותיה בתחומי המיסוי יכנסו לתוקפם ב- 1 בינואר 2012.

להלן עיקרי ההמלצות בנוגע לנושאי המיסוי:

 

העלאת שיעורי מס הכנסה

שיעור המס על יחידים– הועדה המליצה על העלאת שיעור המס השולי ל48% לגבי הכנסות מעל 40,231 ₪ . עד כה שיעור המס המקסימלי היה 45% , כלומר מדובר על העלאה של 3%. יש לציין כי העלאה זו באה במקום מגמה הפוכה שאף עוגנה בחקיקה קודמת ולפיה שיעורי המס על יחידים יופחתו במרוצת השנים הקרובות עד לשיעור של 39% בשנת 2016.

שיעור מס חברות– הועדה המליצה על העלאת שיעור מס חברות ל25% בשנת 2012 העלאה של 1% לעומת השיעור הנוכחי, וכן המליצה על העלאה נוספת של 1% נוסף בשנת 2013 ל26%. גם כאן הצעה זו הינה במקום מגמה הפוכה שגם היא עוגנה כבר בחקיקה לפיה שיעור מס החברות ירד בהדרגה עד ל18% בשנת 2016.

שיעור המס על הכנסות הוניות– הוועדה המליצה על העלאת שיעור המס ליחידים על הכנסות הוניות כולל הכנסות מריבית ומדיבידנד ל25% במקום השיעור של 20% שהיה קיים עד כה. במקרה שמדובר בבעל מניות מהותי (החזקה של 10% לפחות) ההעלאה היא ל30% במקום 25% שהיה עד כה. המועד המוצע לשינוי אחוזי המס בנוגע לדיבידנד הינו מרס 2012 , וזאת על מנת לאפשר היערכות לחלוקת דיבידנד לבעלי מניות בשיעורים הישנים עד למועד זה. שיעור המס החדש יחול על כל הכנסה שחולקה כדיבידנד לאחר אותו מועד , גם זו שנצברה לפני מועד שינוי שיעורי המס.

 

ביחס לשינוי שיעור המס על הכנסות מריבית, הועדה המליצה כי שינוי זה יחול רק על ריבית שנצברה החל מה-1 בינואר 2012 , הכנסה מריבית שנצברה עד למועד זה תמוסה לפי שיעור המס הישן המופחת. סביר להניח, כי על מנת ליישם את ההמלצה הנ"ל תיושם השיטה הליניארית ביחס לתקופה שבה נצברה הריבית (בדומה לשיטה הליניארית הקיימת ביחס לנכסים שנרכשו לפני 2003).

שיעור המס על הכנסות מריבית על פיקדונות בנקאיים או מכשירי חוב למיניהם שאינם צמודים למדד או למט"ח יישאר 15% כפי שהיה עד כה.

 

מס מיליונרים – הועדה המליצה על הטלת תוספת מס של 2% על יחידים שלהם יש הכנסה מכל המקורות ( אקטיביים ופסיביים) אשר עולה על 1 מיליון ₪ לשנה. בהתאם להמלצה זו שיעור המס כל יחידים אלו יהיה: 50% על הכנסה משכר או מעסק ומשלח יד, 27% על הכנסה הונית (או 32% על בעל מניות מהותי)

שינויים בשיעורי ביטוח לאומי

הפחתת התקרה – הוועדה המליצה על הפחתת התקרה לתשלום הביטוח לאומי החל מ1.1.2012 להחזיר את התקרה ל- 5 פעמים השכר הממוצע במשק (כ-42,000), ₪ לחודש במקום כ- 73,000₪ לחודש, נכון להיום. משמעות ההפחתה הינה חזרה למצב הקודם קרי הקטנת חבות ביטוח לאומי לגבי הכנסות מעל 42,000 ₪ לחודש.

העלאת חלק המעביד בשכר – הוועדה המליצה על העלאת חלק המעביד בביטוח לאומי מ5.9% מהשכר ל7.5% מהשכר.

עצות מעשיות בעקבות השינויים המתוכננים

עסקאות במישור ההוני – עקב העלאת שיעור המס על עסקאות הוניות ובכלל זה עסקאות בניירות ערך, מומלץ, כל אימת שהדבר ניתן, לממש עסקאות שתוצאתן רווח עוד לפני 31 בדצמבר 2011. גם עסקאות הוניות שקבלת התמורה בהן תהיה עתידית (לאחר המועד הקובע של כניסת החקיקה לתוקף כלומר : כנראה-31.12.2011) שיחתמו לפני המועד הקובע, יחוייבו במס רווח הון לפי השיעור המופחת. דחיית עסקאות הוניות שתוצאתן הפסד אינה מומלצת מכיוון שכנראה סכום ההפסד שנוצר יתקזז בעתיד כנגד הרווח, ללא קשר לעובדה ששיעור המס השתנה. יש לתת את הדעת על כך שניתן לקזז הפסדים בשוק ההון מרווחים ללא קשר להמלצות, במיוחד בשנת 2011. בנוסף, משמעות דחיית ההפסד ההוני לשנת 2012, פירושו חיסכון גדול יותר במס, במקרה של קיזוז מרווח הוני בשנת 2012 שיחוייב במס של 25% לכל הפחות (30% לבעל מניות מהותי).

חלוקת דיבידנד לפני מרס 2012 – דיבידנד שיחולק לפני מרס 2012 (עדיף לפני תום 2011) יחויב במס מופחת. בשל כך מומלץ לבחון לקראת תום השנה מהם הרווחים הניתנים לחלוקה כדיבידנד ולבצע את החלוקה בהתאם ( כמובן תוך עמידה בדרישות חוק החברות בהתייחס למבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון ).

יש לציין, כי בנוסף לשינוי בשיעור המס מ- 25% ל- 30% לגבי דיבידנד המחולק לבעלי מניות מהותיים, במידה ויש הפסדים בשוק ההון בשנת 2011 מומלץ לחלק דיבידנדים כאמור היות והפסד ההון ניתן לקיזוז כנגדם. תכנון זה, לא בהכרח יתאפשר החל משנת 2012.

בסיס מזומן- יחידים אשר מדווחים על הכנסותיהם על בסיס מזומן, ייטיבו לעשות באם יקדימו את גביית ההכנסות לפני תום שנת 2011, זאת בכדי להימנע מתוספת המס של 3% שתחול בשנת 2012 (רלוונטי מעל כ-41 אלף ₪ לחודש ) כמו גם הימנעות אפשרית מכניסה לגדר ההכנסות מעל 1 מיליון ₪ שתגרור חבות נוספת של 2%. מנגד – יחידים אלו צריכים לבחון את הקדמת ההכנסות בקפדנות עקב העובדה שתקרת הביטוח הלאומי בשנת 2011 הינה כ-73,000₪ לחודש, מה שהופך את שיעור המס האפקטיבי על הכנסות שבין כ- 40,000 ₪ ל-73,000 ₪ לחודש לחייבות במס כולל (עם ביטוח לאומי ומס בריאות ) של 57%. הקדמת ההכנסות המוצעת הינה כדאית לפיכך במיוחד, לאותם יחידים אשר ההכנסה הכוללת שלהם הינה מעבר לתקרה החייבת בביטוח לאומי.

דרך אחרת אשר תביא לאותה תוצאה הינה דחיית הוצאות. כאן יש לקחת בחשבון שדחיית הוצאות שכר כגון בונוסים שמגיעים לעובדים וכד' לשנת 2012 תגרור תוספת של 1.9% לגבי חלק המעביד בביטוח לאומי אשר העלאתו מתוכננת החל משנת 2012.

 

 

מטרת ידיעון זה להביא לידיעתכם מידע פיסקאלי מעודכן. אין להסתמך על האמור לעיל, מבלי להיוועץ בשותף המטפל.

בכבוד רב,

ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג

רואי חשבון