אוקטובר 2013

נושא 1: ביטול חישוב מס מאוחד לזוגות נשואים העובדים יחד

ועדת השרים לענייני חקיקה, אישרה  ביום 11.11.2013 את תזכיר החוק של שר האוצר לביטול חישוב המס המאוחד לזוגות נשואים העובדים יחד. התיקון מאפשר לזוגות נשואים העובדים יחד חישוב מס נפרד, ללא מגבלת שכר, על פי מדרגות המס של שכרם, החל מתחילת שנת 2014. עד כה חלו מגבלות רבות על הכנסות בני זוג העובדים יחד מבחינת חישוב המס. בתחילת 2012 בעקבות מספר פסקי דין של בית המשפט העליון הוצאו שומות רטרואקטיביות לבני זוג רבים עם דרישה לתשלומי מס ניכרים. ניתן היה לתבוע חישוב נפרד אך רק כאשר בן הזוג משתכר לא יותר מ – 50,000 ₪ בשנה ובכפוף לעמידה במגבלות רבות.

נושא שלא קיבל ביטוי בהצעת החוק הממשלתית הינו החיוב הרטרואקטיבי עד לתחילת שנת המס 2014. בעניין החישוב הרטרואקטיבי קיימת הצעת חוק  פרטית של ח"כ גפני. תזכיר החוק יועבר כעת כהצעת חוק ממשלתית לאישור הכנסת, והוא יידון בוועדת הכספים של הכנסת במטרה להגיע להסכמות על פרטי חישוב ההטבות ולגבי שאלת החישוב הרטרואקטיבי. ומתאים לתרומתו לייצור ההכנסה מאותו מקור.

עיקרי תזכיר החוק:

כאשר לבני זוג יש מקור הכנסה משותף כלומר – שמקור הכנסה של בן הזוג האחד תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני, החישוב לצורך מס יהיה חישוב נפרד, רק אם יגיעתו האישית של כל אחד מהם נחוצה לייצור ההכנסה של מקור ההכנסה המשותף, וכל אחד מהם מקבל הכנסה ביחס ישיר
ומתאים לתרומתו לייצור ההכנסה מאותו מקור.

אם ההכנסה הופקה בבית המגורים של בני הזוג היא תוכר  בתנאי שבית המגורים משמש בדרך קבע את אותו מקור הכנסה וכי מרבית פעילות מקור ההכנסה המשותף נעשית בבית המגורים.

מוצע להטיל סנקציה כלפי בני זוג שתבעו חישוב נפרד לפי סעיף 66(ד) לפקודה ונמצא כי אינם זכאים לו, כך שבשל גרעון המס שייווצר כתוצאה מדיווח כאמור, יוטל קנס בשיעור של 30%.

נושא 2: פסק דין של בית המשפט העליון בעניין מלונות צרפת ירושלים

פסק דין זה דן בסוגיה של הבחנה בין מקרקעין לבין מיטלטלין, בהקשר של מס רכישה. החברה מלונות צרפת ירושלים בע"מ (להלן "החברה") חישבה את מחיר עסקת רכישת המלון ע"י סכימה של שתי עסקאות, הראשונה- רכישת מקרקעין והשנייה- רכישת מיטלטלין בנפרד. זאת  לפי יחס של כ- 60% מקרקעין וכ- 40% מיטלטלין. מטרת החברה הייתה להפחית את הבסיס עליו היא מחויבת לשלם מס רכישה. רשויות מיסוי מקרקעין לא קיבלו את עמדת החברה.

בפסק הדין שהוצא בבית המשפט המחוזי דחה בית המשפט את טענת החברה וקבע כי יש לבחון כל רכיב בנפרד ולבדוק האם הפריט הינו חלק אינטגרלי של מבנה המלון ומותאם במיוחד לצורכי המלון. החברה הגישה ערעור לביהמ"ש העליון וזה דחה את הערעור. השופטים קבעו כי יש לבחון את העובדות לא רק על פי המבחן הפיסי הצר אלא גם בהיבט הכלכלי. השופטים קבעו כי המבחן המרכזי שיש להחיל הינו מבחן הכוונה, במסגרתו יש לבחון האם הייתה מלכתחילה כוונה לחיבור של קבע לקרקע.
לצד מבחן זה נקבעו מספר מבחני עזר:

  • המבחן הפיסי – האם ניתן לנתק את פריט המיטלטלין (כביכול) מבלי לגרום נזק לפריט או למקרקעין.
  • המבחן הכלכלי – האם הפריט יאבד באופן ניכר משוויו בעקבות ניתוקו.
  • מבחן האופי וזהות הפריט – האם הפריט יאבד את זהותו ואופיו בעקבות ניתוקו.
  • מבחן זהות המקרקעין וערכם הכלכלי לאחר ניתוק הפריט – האם ערך המקרקעין יאבד באופן ניכר או שהמקרקעין יאבד את זהותם ומאפייניהם.
  • מבחן השכל הישר.

על מנת להמחיש את הנושא ניתן לדמיין טענה של החברה כי עבודות אומנות בקירות  המלון יחשבו כמיטלטלין שניתן להפרדה ואזי להפעיל את המבחנים הנ"ל לצורך הקביעה.
החברה הגישה עתירה לדיון נוסף בנושא. נשיא ביהמ"ש העליון דחה את הבקשה.

נושא 3: פסק דין בית המשפט המחוזי בעניין גד שרלין (ע"מ 51427-05-10 )

פסק דין זה דן בסוגיית אופן התרת רישום הפרשה בספרים עקב תביעות תלויות בספרי מר גד שרלין, בעל תחנת דלק ( להלן "המערער") נרשמה הפרשה להתחייבות בגין פסק דין שניתן לטובתו של ספק. כעבור מספר שנים, הושג הסכם פשרה בין הצדדים ופסק הדין הקודם בוטל. בין השאלות שהיו במחלוקת הייתה השאלה האם ניתן להתיר את ההפרשה שנרשמה בעבר כהוצאה.
כללי החשבונאות המקובלים מחייבים יצירת הפרשה כאשר:

  1. קיימת סבירות  של  50% או יותר שהתביעה התלויה תהפוך לתביעה מוחלטת.
  2. ניתן לאמוד את סכום התביעה או החוב.
  3. ההפרשה עומדת בנאי חשבונאות מקובלים.

ביום 19.8.2013 קבע בית המשפט המחוזי בירושלים כי הפרשה תוכר לצרכי מס רק אם ההסתברות ליצירת החוב מתקרבת ל- 75% וזאת בניגוד להסתברות של 50% לפי תקני חשבונאות מקובלים.