אפריל 2011

דוח אישי על ההכנסה לשנת המס 2010

 

מועדי הגשת הדוח האישי לשנת 2010:

המועד החוקי להגשת הדוח של נישום המנהל מערכת חשבונות חד צידית וכן שכיר החייב בהגשת דוח, הינו עד ליום 30.04.2011, ולעצמאים עד 31.05.2011.

נישום המיוצג על ידי משרדנו רשאי להגיש את הדוח במועדים מאוחרים יותר בהתאם להסדר אורכות שקיים למשרד.
להלן רשימת המשמכים הדרושים:

המסמכים המפורטים להלן מתייחסים למגיש הדו"ח ולבת/בן זוגו

1. הכנסות ממשכורת ו/או קצבה – טפסי 106

2. טפסי ניכוי מס במקור מריבית, דיבידנד וניירות ערך בכל חשבונות הבנקים והברוקרים (לרבות
חשבונות מחו"ל) – טופס 867 (בנקים בישראל).

3. הכנסות אחרות –

א. פירוט הכנסות והוצאות לפי מקורותיהן השונים לרבות הכנסות אחרות בחו"ל (מעסק או משלוח יד,
תגמולי מילואים, נכס בית וכיו"ב).

ב. דוחות למע"מ, ספר תקבולים ותשלומים, פנקסי חשבוניות ומסמכי הוצאות.

ג. במידה וברשותך רכב המשמש את עסקך, נא ציין את מד הק"מ שלו ליום 31.12.2010. לצורך
זכאותך לפחת על הרכב נבקשך להמציא לנו מחיר  ותאירך הרכישה של הרכב. כמו כן, נא העבר
אלינו את צילום רישיון הרכב, מסמכי ביטוח החובה, הביטוח המקיף ואגרת הרישוי.

4. אישורים מקוריים על תשלומים סוציאלים (אישור לצרכי מס) –

א. לביטוחי מנהלים, קצבה ופנסיה

ב. לביטוח חיים

ג. לקרן השתלמות

ד. אישור שנתי על תשלומים לביטוח לאומי-אישור זה נמצא בתחילת פנקס התשלומים לשנת
2011.

ה. אישור לצרכי מס לבעלי משכנתאות (מופיע בסוף האישור לביטוח חיים)

5. אישורים מקוריים על תרומות שניתנו.

6. אישורים על ניכוי מס במקור שנוכה ע"י המשלמים.

7. פירוט מקדמות על חשבון המס לשנת 2010.

8. פרטים על הכנסות פטורות לשנת המס 2010 – כגון מימוש דירת יחיד, מימוש כלי רכב פרטי, הכנסות
משכ"ד למגורים, פדיון קופת גמל, פדיון קרן השתלמות, פיצויי פיטורין פטורים ממס, החזר מחברת
הביטוח בגין תאונה/נזק שנגרם לרכוש וכיו"ב.

9. באם רלוונטי – אישורים בגין ילדים בעלי הפרעות קשב חמורות, לרבות הפנייה של ועדת השמה
למוסד לימודי מיוחד ואישור מהנהלת הגן.בית הספר בו הילד לומד בפועל. (מומלץ במקרים הרלוונטים
לפעול בהתאם לחוזר מס הכנסה בנושא שניתן לקבלו במשרדינו).

10. אישור על סיום לימודים אקדמיים או סיום לימודי מקצוע.

11. באם רלוונטי – אישור על תשלום מזונות (כולל צילום פס"ד).

12. אישור תושבות באזור פיתוח.

 

נבקשכם להמציא בהקדם את כל המסמכים הרלוונטיים הדרושים.

 

בכבוד רב,

ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוויג

רואי חשבון