חוזר ינואר 2020- דיווחים ותשלומים מיוחדים שיש לבצע בחודש ינואר

  • הצהרת עוסק פטור למע"מ על מחזור עסקאותיו בשנת 2019

תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף קובעת כי עוסק פטור יצהיר עד ה 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה.

  • תשלום יתרת המס לשנת המס 2019

ככל שתקדימו לשלם את הפרשי המס לשנת 2019, תהינו מפטור מלא או חלקי מחיובי הפרשי ריבית והצמדה.

תשלום עד 31 לינואר 2020: פטור של 100%.

תשלום עד 29 לפברואר 2020: פטור של 50%.

תשלום עד 31 למרץ 2020: פטור של 25%.

  • תשלום מקדמה של 10% על הכנסות משכר דירה למגורים עד ליום 30 בינואר 2019

בפני נישום החייב במס הנובע מהכנסה מהשכרת דירה למגורים עומדות שלוש חלופות- המסלול הפטור, 10% ממחזור ההכנסות או תשלום מס שולי.

לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה ניתן לשלם מס בשיעור של 10% מההכנסות מדמי-שכירות מהשכרת דירות לצרכי מגורים.                           

  יש לשלם את המס לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה, תשלום לאחר המועד לעיל יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס.

  • תשלומים סוציאליים

בכדי ש"תשלומים סוציאליים" לקופת-גמל יוכרו כהוצאה בשנת המס 2019 (בגין שכר דצמבר 2019) יש לשלמם לקופת-הגמל עד ליום 31 בינואר 2020.

  • תשלום אגרה שנתית לרשם החברות

רשם החברות מאפשר תשלום של אגרה מופחתת על סך 1,137 ש"ח לתשלום עד ליום

31.3.2020, החל מתאריך 01.4.2020 התשלום הוא מלוא הסכום על סך 1,511 ש"ח.

  • דיווח תשלום מקדמה חצי שנתית על רווחים מניירות ערך סחירים עד ליום 31 בינואר 2020 .

חובת דיווח ותשלום מקדמה בגין עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים למסחר בישראל או בחו"ל עד ליום 31 בינואר 2019 – בגין המחצית השנייה של שנת המס 2019.

הדיווח יתייחס רק לניירות ערך סחירים מהם לא נוכה מלוא המס במקור.

הדיווח יכלול את סך התמורות מהמכירה, סך הרווחים, סך ההפסדים, סכום הרווח או ההפסד נטו והמקדמה לתשלום.

על פי הנחיות הרשות למסים, במסגרת החישובים ניתן לקזז רק הפסדי הון שטרם קוזזו

מרווחים אחרים עד תום תקופת הדיווח אליה מתייחסת ההודעה.

כמו כן, לפי ההנחיות, לא ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך בחשבון ניירות ערך אחר שבו

מבוצע קיזוז שוטף של הפסדים מרווחים לצורכי ניכוי מס במקור.