הגדלת הפטור למענק פרישה- חוזר ינואר 2019

הודעת רשות המסים

לאחרונה, פרסמה רשות המסים הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת ס הכנסה.

ההנחיה החדשה מאפשרת למעסיק, המשלם לעובד מענק פרישה מוגדל,  להעניק לעובד פטור מוגדל ממס בעת חישוב המענק הפטור, זאת מבלי להפנות את העובד למשרד השומה לצורך קבלת אישור.

סעיף 9(7א)(א)(1) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור ממס למענק הון שנתקבל עקב פרישה בסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה כפול שנות עבודה ועד לתקרה הקבועה בסעיף.
במידה וסכום המענק ששולם לעובד עלה על האמור, מנהל רשות המסים רשאי לפטור את העודף בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה ובלבד שהסכום הפטור לא יעלה על התקרה.
לעניין זה, מדובר בעובדים שמשכורתם החודשית האחרונה נמוכה מסכום התקרה הקבועה בסעיף. במצבים אלה מצאנו כי ניתן להגדיל את סכום המענק הפטור עד ל-150% מהמשכורת האחרונה ובלבד שסכום זה לא יעלה על התקרה.

הוחלט על ידי רשות המסים לאפשר למעסיק לחשב את הפטור המוגדל כאמור, מבלי להפנות את העובד למשרד השומה. על כן, מעסיק האחראי לחישוב סכום המענק הפטור, יעשה כן תוך הגדלת המשכורת החודשית האחרונה עד ל- %150 או התקרה הקבועה בסעיף לפי הנמוך מבניהם.
החישוב יעשה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 27 לדברי ההסבר למילוי טופס  161 תוך ציון סכום המשכורת לעניין הפטור בסעיף יא' (1) לטופס.

ההנחיה הנ"ל לא תחול במקרים הבאים:
* מענק הפרישה משולם לעובד שהינו "בעל שליטה" כהגדרתו בסעיף 32(9 )לפקודה.
* מענק הפרישה משולם לעובד שהוא "קרוב" כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודה (קרובו של המעסיק או של בעל שליטה במעסיק).
במקרים אלו, יש להפנות את מקבלי המענק למשרדי השומה.