הכרה בחובות אבודים לעניין מע"מ- חוזר פברואר 2019


פס"ד ג'ורדאל בע"מ

לאחרונה, פורסם פסק דין העוסק בהכרה בחובות אבודים שנוצרו לחברה.

רקע וטענות הצדדים

מדובר בחברה שעוסקת בייצור ושיווק מוצרי קוסמטיקה, מוצרי בוץ ומלחים מים המלח (חברת ג'ורדאל-להלן "החברה"). לצורך פעילותה ניהלה החברה מפעל לייצור. החברה מוחזקת בבעלות מלאה ע"י חברת מצדה- מעבדות ביוטכנולוגיות ים המלח בע"מ. עד סוף שנת 2011 החזיק מר בן חור ב-55% מחברת מצדה, מסוף 2011 החזיק בה בבעלות מלאה.
בן חור משמש כמנהל בחברת ג'ורדאל מתחילת פעילותה העסקית ועד היום.
החברה מכרה את מוצריה לחברת המילניום השביעי אשר עד לסוף 2011 בן חור החזיק ב-60% ממניות החברה. לקרות סוף 2011 הפכה חברת המילניום להיות בבעלותו המלאה של בן חור.
ביוני 2011 נשרף המפעל כולו, לרבות, המלאי והמכונות. בעקבות השריפה, פעילות החברה הצטמצמה מאוד.

במאי 2012 הוגשה לביהמ"ש המחוזי בקשה לפירוק חברת המילניום, לאותו מועד לחברת המילניום חוב של כ-52 מיליון ש"ח בגין סחורה שסיפקה לה בין השנים 2007-2012.
החברה הגישה תביעת חוב כנגד חברת המילניום, בהמשך הוציאה החברה תעודות זיכוי לחברת המילניום בגין החוב שנוצר.
מרץ 2013 פנתה החברה למנהל מע"מ בבקשה להכיר בחובותיה של חברת המילניום כלפיה כחובות אבודים המזכים אותה בהחזר סכום המע"מ בגין החוב.
מנהל מע"מ באר שבע סירב להכיר החזר שביקשה החברה.
דיון והחלטה  

הערעור נדחה ע"י השופט ג' גדעון מבית המשפט המחוזי.
באשר לטענתו של מנהל מע"מ להתיישנות לפיה דין דרישת החברה להכרה בחוב אבוד בגין חשבונית עבור התקופה שחורגת משלוש השנים שקדמו להוצאת הודעות הזיכוי ע"י החברה, להידחות על הסף, וזאת לפי הוראת תקנה 24א לתקנות מע"מ "הוצאת הודעת הזיכוי והגשת הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) ייעשו לאחר שחלפו שישה חודשי מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס מהמועד שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מן המועד האמור".
לדברי השופט נראה כי התנהלותה של החברה ביחס לחברת המילניום אינה נראית כהתנהלות מסחרית רגילה בין שתי חברות. חברה אשר פועלת ממניעים עסקיים לא הייתה ממשיכה לספק סחורה בשווי מיליונים לחברה במצבה של חברת מילניום שאינה פורעת את חובה ומגדילה אותו מידי יום.
במצב זה יש לראות את החברה כמי שלא פעלה לקבל את מלוא התמורה המגיעה לה ולא נקטה

אמצעי סביר לגבות את החוב.
השופט הוסיף כי מר בן חור בעצמו העיד כי לא היו לחברה לקוחות אחרים אשר צברו  חובות בהיקפים כמו של חברת המילניום.
לסיכום, השופט סבור כי החברה לא הרימה את הנטל להוכיח קיומו של חוב אבוד במובן האמור בתקנות ובפסיקה ודחה את הערעור.