השפעות אפשריות של נזקי "הקורונה" על הדוחות הכספיים לשנת 2019 ודוחות הביניים לשנת 2020

בהתאם להנחיות החדשות שפורסמו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, רואי החשבון המבקרים את הדוחות הכספיים צריכים לקחת בחשבון את ההשלכות הכלכליות שמעוררת מחלת הקורונה על הדוחות הכספיים של שנת 2019:

על ההנהלה לבחון – בהתאם לתקני החשבונאות המקובלים (IAS 10 בתקינה הבינלאומית  ותקן חשבונאות מספר 14 בתקינה הישראלית) האם מדובר באירוע לאחר תאריך הדוח הכספי, המחייב התאמה, או האם מדובר באירוע המחייב גילוי בלבד. הבחינה צריכה להתייחס למצב ששרר במועד הדוח הכספי, דהיינו, האם ביום 31.12.2019 עצם התפרצות הנגיף במהלך דצמבר כבר גרמה לקשיים, או שאלו אירעו רק במהלך ינואר או פברואר כתוצאה מהתפשטות המחלה מעבר לגבולות מחוז HUBEI שבסין.

במידה ומדובר באירוע מחייב התאמה יש לבחון השלכות אפשריות על אומדנים חשבונאיים, חישובי שווי הוגן, ירידת ערך נכסים והפרשות.

יש לבחון פגיעה אפשרית ביכולת הישות לגייס מזומנים ומשאבים אחרים הדרושים להמשך פעילותה של הישות המדווחת עד כדי סיכון לקיום ספיקות משמעותיים כ-"עסק חי" – על כל המשתמע מכך.

אם מדובר באירוע מחייב גילוי, יש לבחון את השפעת המגיפה על הנושאים שתוארו בסעיפים "ב" ו-"ג" לעיל. יש לתת גילוי לסיכונים המשפיעים על הישות המדווחת, עקב פגיעה אפשרית בענף כולו, בשוק ההון או כתוצאה ממחסור בחומרי גלם, מוצרים מיובאים (במסחר קמעונאי) או מחסור בכוח אדם, פגיעה בהכנסות כתוצאה מהמצב בשוקי היעד וכל גילוי אחר המתחייב מהחשיפה של הישות המדווחת לסיכונים האמורים.

החל מדוחות הביניים לרבעון הראשון של שנת 2020, האירוע אינו אירוע המחייב גילוי, אלא (במרבית המקרים) הינו אירוע המחייב התאמה, הואיל והתפשטות הנגיף בעולם כולל ההגבלות הכלכליות, שהחלו ברבעון הראשון של שנת 2020, ולכן מדובר באירוע שעשוי לחייב התאמות לנכסים ולהתחייבויות.

לקריאת האיגרת המלאה מטעם הלשכה: לחצ/י כאן